VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2020   

 

Zmeny v metodike určovania výslednej miery proticyklického kapitálového vankúša a príčiny týchto zmien

Hlavné trendy vývoja v sektore nebankových finančných inštitúcií

Legislatívne zmeny na dani z príjmov fyzických osôb  v SR 

Prevencia vzniku ekonomických podvodov

Machine learning and Bitcoin price prediction

Teoretické prístupy ku kapitálovej štruktúre podnikateľských subjektov

Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti v systéme národných účtov ESA 2010

Vplyv vysokej miery konkurencie na kumuláciu rizík v sektore bankovníctva s možným dopadom na reálnu ekonomiku

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období - 2.časť

K problematike online poistenia v komerčných poisťovniach na komerčnom poistnom trhu v SR

Analytický pohľad na ekonomické aspekty pandémie COVID - 19 v SR

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 - 4.časť

Junckerov plán oživenia investičnej činnosti v EU z roku 2014 : reálne výsledky a problémy

Spätný pohľad na genézu a príčiny vzniku svetovej finančnej krízy a jej prejavy na Slovensku

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Legislatívne zmeny na dani z príjmov fyzických osôb v SR

Legislative changes in the personal income tax in the Slovak Republic

Erika ŠOLTÉSOVÁ

 

Abstrakt

Problematika daňovej správy má vplyv na celkovú výkonnosť ekonomiky, ale predovšetkým na finančnú situáciu fyzických osôb. Legislatívne zmeny s účinnosťou od roku 2020 priniesli viaceré zmeny, ktoré sa týkajú dane z príjmov fyzických osôb.  Cieľom článku je poukázanie na tieto zmeny realizované prijatím zákona č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Kľúčové slová: daň, daň z príjmu fyzických osôb, legislatívne zmeny, zákon  č. 301/2019 Z. z., Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Abstract

The issue of tax administration has an impact on the overall performance of the economy, but primarily on the financial situation of individuals. Legislative changes with effect from 2020 have brought a number of changes related to personal income tax. The aim of the article is to point out these changes introduced by the adoption of Act no. 301/2019 Coll which is amending and supplementing Act no. 595/2003 Coll. on Income Tax.

Key words: tax, personal income tax, legislative changes, Act no. 301/2019 Coll, Act no. 595/2003 Coll. on Income Tax.

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software