VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2020   

 

Zmeny v metodike určovania výslednej miery proticyklického kapitálového vankúša a príčiny týchto zmien

Hlavné trendy vývoja v sektore nebankových finančných inštitúcií

Legislatívne zmeny na dani z príjmov fyzických osôb  v SR 

Prevencia vzniku ekonomických podvodov

Machine learning and Bitcoin price prediction

Teoretické prístupy ku kapitálovej štruktúre podnikateľských subjektov

Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti v systéme národných účtov ESA 2010

Vplyv vysokej miery konkurencie na kumuláciu rizík v sektore bankovníctva s možným dopadom na reálnu ekonomiku

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období - 2.časť

K problematike online poistenia v komerčných poisťovniach na komerčnom poistnom trhu v SR

Analytický pohľad na ekonomické aspekty pandémie COVID - 19 v SR

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 - 4.časť

Junckerov plán oživenia investičnej činnosti v EU z roku 2014 : reálne výsledky a problémy

Spätný pohľad na genézu a príčiny vzniku svetovej finančnej krízy a jej prejavy na Slovensku

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti

v systéme národných účtov ESA 2010

 

Framework and measures on population and employment statistics in the

ESA 2010 national accounts system

 

Zuzana STARÍČKOVÁ

 

Abstrakt

Porovnania medzi krajinami alebo medzi odvetviami, alebo sektormi v rámci tej istej ekonomiky sú v niektorých prípadoch užitočnejšie, keď agregáty v národných účtoch (napríklad hrubý domáci produkt, konečná spotreba domácností, pridaná hodnota odvetví, odmeny zamestnancov) sa posudzujú vo vzťahu k premenným, ako je počet obyvateľov a pracovné vstupy. V takýchto prípadoch definícia obyvateľstva a pracovných vstupov musí byť v súlade s pojmami používanými v národných účtoch a musí odzrkadľovať vymedzenie rozsahu produkcie v národných účtoch. Cieľom tohto príspevku je opísať rámce a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti a poskytnúť usmernenia, do akého rozsahu tieto rámce zodpovedajú systému národných účtov ESA 2010.

Kľúčové slová: Obyvateľstvo, zamestnanosť, pracovné vstupy, pracovné miesto

Abstract

Comparisons between countries, or between industries or sectors within the same economy, are more useful for some purposes when aggregates in the national accounts (for example, gross domestic product, the final consumption of households, the value added of an industry, compensation of employees) are considered in relation to the number of inhabitants and labour input variables. For such cases, definitions of population and labour inputs must be consistent with the concepts used in national accounts, and reflect the production boundary of national accounts. The aim of this article is to describe scope and measures related to population and employment statistics and to provide guidance to what extent these frameworks match the ESA 2010 national account system.

Key words: population, employmemt, labour inputs, job position

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software