VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2020   

 

Zmeny v metodike určovania výslednej miery proticyklického kapitálového vankúša a príčiny týchto zmien

Hlavné trendy vývoja v sektore nebankových finančných inštitúcií

Legislatívne zmeny na dani z príjmov fyzických osôb  v SR 

Prevencia vzniku ekonomických podvodov

Machine learning and Bitcoin price prediction

Teoretické prístupy ku kapitálovej štruktúre podnikateľských subjektov

Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti v systéme národných účtov ESA 2010

Vplyv vysokej miery konkurencie na kumuláciu rizík v sektore bankovníctva s možným dopadom na reálnu ekonomiku

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období - 2.časť

K problematike online poistenia v komerčných poisťovniach na komerčnom poistnom trhu v SR

Analytický pohľad na ekonomické aspekty pandémie COVID - 19 v SR

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 - 4.časť

Junckerov plán oživenia investičnej činnosti v EU z roku 2014 : reálne výsledky a problémy

Spätný pohľad na genézu a príčiny vzniku svetovej finančnej krízy a jej prejavy na Slovensku

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Vplyv vysokej miery konkurencie na kumuláciu rizík v sektore bankovníctva s možným dopadom na reálnu ekonomiku

The effect of high competition rate on risk cumulation in the banking sector with possible impacts on the real economy

Igor DVORNICKÝ

Abstrakt:

V príspevku sa zaoberáme vplyvom vysokej miery konkurencie retailového bankovníctva, ktorého fenomén pôsobnosti sme identifikovali na našom území v historickom meradle. Pracujeme s hypotézou, že vysoká miera takejto konkurencie môže prispievať ku kumulácií rizík v bankovom sektore, čo v prípade šokov generovaných ekonomikou môže znásobiť negatívne následky a tieto riziká môžu reálnu ekonomiku naďalej spomaľovať či do konca stáť za príčinou finančnej krízy. Ďalej upozorňujeme na pridružené rizika, poskytujeme vyhodnotenia a odporúčania.    

Kľúčové slová: konkurencia v bankovníctve, finančná stabilita, hospodársky cyklus

Abstract:

The paper deals with the impact of the high competition in retail banking, which phenomenon has been identified in our territory on a historical scale. We hypothesize that the high level of such competition may contribute to the accumulation of risks in the banking sector, which may exacerbate the negative effects during economic shocks, and may further slow down the real economy or result in financial crisis. In addition, we draw attention to associated risks, provide complex analysis and recommendations.

Keywords: bank competition, financial stability, business cycle

JEL Classification: G 21, L 11, E 32

 

 

Celý článok.

 

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software