VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2020   

 

Zmeny v metodike určovania výslednej miery proticyklického kapitálového vankúša a príčiny týchto zmien

Hlavné trendy vývoja v sektore nebankových finančných inštitúcií

Legislatívne zmeny na dani z príjmov fyzických osôb  v SR 

Prevencia vzniku ekonomických podvodov

Machine learning and Bitcoin price prediction

Teoretické prístupy ku kapitálovej štruktúre podnikateľských subjektov

Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti v systéme národných účtov ESA 2010

Vplyv vysokej miery konkurencie na kumuláciu rizík v sektore bankovníctva s možným dopadom na reálnu ekonomiku

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období - 2.časť

K problematike online poistenia v komerčných poisťovniach na komerčnom poistnom trhu v SR

Analytický pohľad na ekonomické aspekty pandémie COVID - 19 v SR

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 - 4.časť

Junckerov plán oživenia investičnej činnosti v EU z roku 2014 : reálne výsledky a problémy

Spätný pohľad na genézu a príčiny vzniku svetovej finančnej krízy a jej prejavy na Slovensku

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     
Spätný pohľad na genézu a príčiny vzniku svetovej finnčnej krízy
a jej prejavy na Slovensku
 
A retrospective look at the genesis and causes of the global financial crisis
and its manifestation in Slovakia
 
Boris ŠTURC - Ctibor PILCH
 
 
Abstrakt

Finančná kríza, ktorá vznikla v USA v roku 2008 bola dôsledkom zlyhania alebo nedostatku kompetencií dohľadu nad finančným sektorom, nedostatočnej regulácie investičných bánk, menej hodnoverných záverov ratingových spoločností a absencie dohľadu nad mimobilančnými produktmi bánk. Dôsledkom celosvetovej finančnej krízy, bol pokles hospodárskeho rastu, čo samozrejme ovplyvnilo aj bankový sektor a taktiež aj ekonomiku Slovenska. Naša ekonomika, a tým pádom nutne aj celý bankový sektor boli v značnej miere ovplyvnené aj svetovou hospodárskou a takisto aj energetickou krízou. Cieľom príspevku je opísať genézu a príčiny vzniku svetovej hypotekárnej krízy v roku 2008 a jej dopad na trh úverov na Slovensku. 
 
Kľúčové slová: finančná kríza, úver, centrálna banka 
 
Abstract

The financial crisis that arose in the US in 2008 was the result of a failure or lack of supervisory powers over the financial sector, insufficient regulation of investment banks, less credible conclusions of rating companies and the absence of supervision of banks' off-balance sheet products. The consequence of the global financial crisis was a decline in economic growth, which of course affects the banking sector and thus affected the Slovak economy. Our economy, and thus necessarily the entire banking sector, are to a large extent also affected by the global economic and energy crisis. The aim of the paper is to describe the causes of the global mortgage crisis in 2008 and its impact on the credit market in Slovakia. 
 
Keywords: financial crissis, loan, central bank 
 
JEL classification: G01, E58 
 
 

 
 
 

B
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software