VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2020     

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny počas COVID- 19

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky 

The impact of innovation on economic growth

Ekonomické dopady migrácie v EÚ

Niektoré odchýlky od racionality pri investovaní na finančných trhoch

Otázka vplyvu klimatickej zmeny na podnikanie v slovenskom podnikateľskom prostredí

Ochrana vkladov ako jeden z pilierov bankovej únie a jeden z aspektov regulácie bankovníctva

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku


 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky (3)

  Smart ecological development and digital economic transformacion (3)

 

  MAGDALÉNA ČERVEŇOVÁ

 

Abstrakt

V tretej časti nášho príspevku sa pokúsime načrtnúť aktuálne problémy digitálnej transformácie ekonomiky a inteligentného ekologického vývoja počas a po pandémii koronavírusu. Najdôležitejšou víziou do budúcnosti je nasmerovať Slovensko na cestu konkurencieschopnej, znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomiky pri demografických zmenách a pri meniacom sa globálnom prostredí. Digitálne hospodárstvo je veľkou výzvou aj pre daňové systémy, ktoré je potrebné upraviť, aby boli efektívne a spravodlivé.

 

Kľúčové slová

Digitálna transformácia ekonomiky, digitálne služby, digitálna daň

 

Abstract

In the third part of our paper, we will try to outline the current problems of the digital transformation of the economy and smart ecological development during and after the coronavirus pandemic The most important vision for the future is to steer Slovakia on the path of a competitive, profitable and environmentally sustainable economy in the face of demographic change and a changing global environment. The digital economy is also a major challenge for tax systems, which need to be adjusted to be efficient and fair.

 

Key word

Digital transformation of the economy, digital services, digital tax

 

JEL Classification

F 64, H 23, Q 56, Q 57

 

Celý článok.

 

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software