VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2020     

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny počas COVID- 19

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky 

The impact of innovation on economic growth

Ekonomické dopady migrácie v EÚ

Niektoré odchýlky od racionality pri investovaní na finančných trhoch

Otázka vplyvu klimatickej zmeny na podnikanie v slovenskom podnikateľskom prostredí

Ochrana vkladov ako jeden z pilierov bankovej únie a jeden z aspektov regulácie bankovníctva

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku


 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Ochrana vkladov ako jeden z pilierov bankovej únie a jeden z aspektov regulácie bankovníctva

Deposit protection - as one of the pillars of the banking union and one of the aspects of banking regulation

 

DANA TKÁČOVÁ, VIERA MALACKÁ

 

Abstrakt
Bankovníctvo je v podmienkach trhovej ekonomiky najregulovanejším odvetvím. Jedným z pilierov bankovej regulácie je vo vyspelých trhových ekonomikách ochrana vkladov. Pri ochrane vkladov ide o zvýšenie dôveryhodnosti bankového systému. Podstatou je, aby pri úpadku banky neutrpeli vkladatelia v zásade žiadne straty zo svojich vkladov.  Čím je systém ochrany vkladov na vyššej úrovni, tým je dôvera vkladateľov voči bankám vyššia. 
Článok sa zaoberá problematikou ochrany vkladov, v kontexte s jednotlivými piliermi bankovej únie,  pozitívami a negatívami ochrany vkladov, navrhovanými rámcovými riešeniami tejto problematiky a vzájomnými súvislosťami ochrany vkladov,  jej dôsledkov a legislatívnou úpravou ochrany vkladov. 

Kľúčové slová:  ochrana vkladov, banková únia,  chránené vklady, nechránené vkladybankový systém,

Abstract

Banking is the most regulated sector in a market economy. One of the pillars of banking regulation in advanced market economies is deposit protection. Deposit protection is about increasing the credibility of the banking system. The essence is that, in the event of a bank failure, depositors do not, in principle, suffer any losses from their deposits. The higher the level of deposit protection, the higher the depositors' confidence in banks. The article deals with the issue of deposit protection, in the context of the individual pillars of the banking union, the positives and negatives of deposit protection, the proposed framework solutions to this issue and the interrelationships between deposit protection, its consequences and legislation on deposit protection.

Keywords: deposit protection, banking union, protected deposits, unprotected deposits,  banking system

 

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software