VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2020     

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny počas COVID- 19

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky 

The impact of innovation on economic growth

Ekonomické dopady migrácie v EÚ

Niektoré odchýlky od racionality pri investovaní na finančných trhoch

Otázka vplyvu klimatickej zmeny na podnikanie v slovenskom podnikateľskom prostredí

Ochrana vkladov ako jeden z pilierov bankovej únie a jeden z aspektov regulácie bankovníctva

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku


 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky

/ I.časť /

Factoring as a special form of financing in the conditions of the Slovak Republic     / Part I /

MILAN CIBUĽA

Abstrakt

Práca je analýzou vývoja faktoringu ako osobitnej formy financovania podnikateľskej činnosti vo svete za roky 2009-2019. Prináša pohľad na distribúciu faktoringových obchodov medzi jednotlivé časti sveta so zameraním sa na definovanie významnosti faktoringu pre podniky operujúce v európskom podnikateľskom prostredí ako spôsob financovania ich každodennej činnosti. Hlavným cieľom predloženého príspevku je analyzovať využitie faktoringového financovania podnikov v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky v čase ako aj v porovnaní s okolitými krajinami Európskej únie.

Kľúčové slová: faktoring, finančné riziko, financovanie podniku

Abstract

The work is an analysis of the development of factoring as a special form of financing business activities in the world for the years 2009-2019. The work provides an insight into the distribution of factoring transactions among different parts of the world with a focus on defining the significance of factoring for companies operating in the European business environment as a way of financing their daily activities. The main goal of the presented work is to analyze the use of factoring financing of companies in the business environment of the Slovak Republic in time as well as in comparison with the surrounding countries of the European Union.

JEL code: F34, F65, G23

Keywords: faktoring, financial risk, corporate finance

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software