VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2020     

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny počas COVID- 19

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky 

The impact of innovation on economic growth

Ekonomické dopady migrácie v EÚ

Niektoré odchýlky od racionality pri investovaní na finančných trhoch

Otázka vplyvu klimatickej zmeny na podnikanie v slovenskom podnikateľskom prostredí

Ochrana vkladov ako jeden z pilierov bankovej únie a jeden z aspektov regulácie bankovníctva

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku


 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Otázka vplyvu klimatickej zmeny na podnikanie v slovenskom podnikateľskom prostredí

EVA PETROVÁ

 

Abstrakt

V nadväznosti na existujúce výzvy súvisiace s klimatickým rizikom, ktoré vyplýva z klimatickej zmeny a snáh o jej riešenie, sa vynára otázka, akým spôsobom a v akom rozsahu môžu súčasné a budúce dopady prebiehajúcej klimatickej zmeny zasiahnuť do podnikania na Slovensku, ako môžu prejavy klimatickej zmeny ovplyvniť konkrétnu ekonomiku a finančnú situáciu podniku. Cieľom príspevku je zhodnotiť aktuálne a budúce očakávané klimatické riziko vyplývajúce z fyzikálnych dopadov klimatickej zmeny na podnikateľské prostredie v SR. Správne pochopenie problematiky vplyvu dopadov klimatickej zmeny na podnikanie slúži ako základ pre nasledujúci výskum možností riešenia dopadov klimatickej zmeny z podnikovej perspektívy a z pohľadu manažmentu podnikových rizík.

Kľúčové slová

 

Klimatické riziko, výkonnosť podniku, finančno-ekonomická situácia podniku, manažment podnikových rizík

Abstract

In respect to existing climate risk challenges arising from climate change and respective efforts to address it, the question is how and to what extent the current and future impacts of ongoing climate change may affect business in Slovakia and how they can interfere in business and financial situation of the company. The aim of the paper is to evaluate the current and future expected climate risk resulting from the physical impacts of climate change on the business environment in Slovak Republic.  We assume, that correct understanding of the climate change impact on business should be the basis for further research of options to address the impact of climate change by business itself and by using corporate risk management perspective.

Key words 

Climate risk, business performance, financial situation of the company, corporate risk management

JEL Classification

M21, Q54

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software