VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2020     

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny počas COVID- 19

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky 

The impact of innovation on economic growth

Ekonomické dopady migrácie v EÚ

Niektoré odchýlky od racionality pri investovaní na finančných trhoch

Otázka vplyvu klimatickej zmeny na podnikanie v slovenskom podnikateľskom prostredí

Ochrana vkladov ako jeden z pilierov bankovej únie a jeden z aspektov regulácie bankovníctva

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku


 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

          

Ekonomické dopady migrácie v EÚ

Economic impacts of migration in European Union

IVANA LENNEROVÁ – BORIS ŠTURC

 

Abstrakt

Migrácia je spojená s vývojom ľudského spoločenstva už od pradávna, no stále so sebou prináša nové poznatky, objavy a  možnosti výskumu. Samotné migrovanie  nikdy nebolo jednoduchšie a prístup do rozvinutých krajín nie je ani zďaleka tak náročný ako bol v minulom storočí. Problematika migrácie je celospoločenským fenoménom a najmä teraz v čase novodobej globalizácie má veľké dôsledky. Cieľom príspevku  je definovať možné dopady migrácie na zdrojové krajiny a zhodnotiť ich.

Kľúčové slová :  migrácia, pull a push faktory, dopady migrácie  

Abstract:

Migration has been linked to the development of the human community since ancient times, but it still brings with it new knowledge, discoveries and research opportunities. Migration itself has never been easier, and access to developed countries is not nearly as difficult as it was in the last century. The issue of migration is a society-wide phenomenon and, especially now, in the time of modern globalization, it has great consequences. The aim of the paper is to define the possible effects of migration on source countries and evaluate them.  

Key words: 
migration, pull and push factors, impacts of migration           Celý článok.
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software