VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

4 / 2020     

Odmeňovanie a systém odmeňovania zamestnancov verejnej správy SR v kontexte sociálno-ekonomického rozvoja krajiny

Risk tolerance and anchoring

Inovation as the Key Competitive advantag 

Analytický pohľad na ekonomické aspekty  pandémie COVID 19 v SR

Strategic Analysis of Regional Potential of Development

Open - Access Digital Learning Platforms for Clients in the Financial Markets Sector

Postcoid oživenie slovenskej ekonomiky

Analytický pohľad na vybrané druhy priamych daní

Analýza osobných bankrotov na Slovensku v ekonomických podmienkach pandémie COVID 19

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky II.časť

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

Analytický podhľad na ekonomické aspekty pandémie COVID-19 v SR

Analytical perspective on economic aspects of the COVID-19 pandemic in the Slovak Republic

 

Ján VRAVEC, Jaroslav KOREČKO

 

Abstrakt

Článok pojednáva o ekonomických aspektoch choroby COVID-19, ktorá sa stáva vážnym zdravotným, ekonomickým a sociálnym problémom na globálnej úrovni. Pandémia, spôsobená chorobou COVID-19 sa od je vzniku v Číne v roku 2019, neustále rozširuje a vznikajú nové ohniská nákazy po celom svete. Výsledkom negatívneho vývoja pandémie sú vážne ekonomické a finančné dopady v globálnom meradle. Najviac ohrozené sú otvorené ekonomiky, ku ktorým patrí aj Slovensko. Pandémia COVID-19 negatívne ovplyvní okrem rastu globálnej ekonomiky, rozvoja svetového obchodu a aktivity finančných trhov, aj úroveň nezamestnanosti, ekonomickú a finančnú situáciu slovenských podnikov a domácností.

Kľúčové slová

COVID-19, ekonomické dopady, sociálne dopady


Abstract

The article discusses the economic aspects of COVID-19, which is becoming a serious health, economic and social problem at the global level. The pandemic caused by COVID-19 has been steadily spreading since its inception in China in 2019, and new outbreaks are emerging worldwide. The negative development of a pandemic has resulted in serious economic and financial impacts on a global scale. The most vulnerable are the open economies, including Slovakia. In addition to the growth of the global economy, the development of world trade and financial markets activities, the COVID-19 pandemic will also negatively affect the level of unemployment, the economic and financial situation of Slovak businesses and households.

 

Key words

COVID-19, economic impacts, social impacts

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software