VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

4 / 2020     

Odmeňovanie a systém odmeňovania zamestnancov verejnej správy SR v kontexte sociálno-ekonomického rozvoja krajiny

Risk tolerance and anchoring

Inovation as the Key Competitive advantag 

Analytický pohľad na ekonomické aspekty  pandémie COVID 19 v SR

Strategic Analysis of Regional Potential of Development

Open - Access Digital Learning Platforms for Clients in the Financial Markets Sector

Postcoid oživenie slovenskej ekonomiky

Analytický pohľad na vybrané druhy priamych daní

Analýza osobných bankrotov na Slovensku v ekonomických podmienkach pandémie COVID 19

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky II.časť

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

Analýza osobných bankrotov na Slovensku v ekonomických podmienkach pandémie COVID-19

   Analysis of personal bankruptcies in Slovakia in the economic conditions of the COVID-19 pandemic

 

Ján VRAVEC, Jaroslav KOREČKO

 

Abstrakt

Článok sa venuje osobným bankrotom na Slovensku v období pandémie ochorenia COVID-19. Pandémia COVID-19 spôsobila národným ekonomikám a viacerým odvetviam vážne ekonomické problémy. Finančné problémy však nezasiahli len národné ekonomiky, ale aj  domácnosti a jednotlivcov, ktorí to často riešia pomocou osobných bankrotov. Osobný bankrot predstavuje legislatívny proces, ktorým sa fyzická osoba nepodnikateľ alebo fyzická osoba podnikateľ môžu efektívnym spôsob zbaviť svojich dlhov. Realizáciou osobného bankrotu sa mnohým jednotlivcom aj rodinám otvára cesta z dlhovej pasce.

Kľúčové slová

Osobné financie, osobný bankrot, pandémia COVID-19

Abstract

The article discusses personal bankruptcies in Slovakia during the pandemic of COVID-19. The pandemic of COVID-19 has caused serious economic problems for national economies and several sectors. However, financial problems have affected not only national economies, but also households and individuals, who often deal with it through personal bankruptcies. Personal bankruptcy is a legislative process by which a natural person, a non-entrepreneur or a natural person, an entrepreneur can effectively get rid of their debts. The realization of personal bankruptcy is the way out of the debt trap for many individuals and families.

Key words

 

Personal finance, personal bankruptcy, pandemic of COVID-19

JEL Classification: G51, R20

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software