VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

4 / 2020     

Odmeňovanie a systém odmeňovania zamestnancov verejnej správy SR v kontexte sociálno-ekonomického rozvoja krajiny

Risk tolerance and anchoring

Inovation as the Key Competitive advantag 

Analytický pohľad na ekonomické aspekty  pandémie COVID 19 v SR

Strategic Analysis of Regional Potential of Development

Open - Access Digital Learning Platforms for Clients in the Financial Markets Sector

Postcoid oživenie slovenskej ekonomiky

Analytický pohľad na vybrané druhy priamych daní

Analýza osobných bankrotov na Slovensku v ekonomických podmienkach pandémie COVID 19

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky II.časť

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

Innovation as the Key Competitive Advantag

Inovácia ako konkurenčná výhoda

 Lujza JURKOVIČOVÁ -  Andrii FIALKOVSKYI -  Iryna CHEKAN

 

 

Abstract

 

The purpose of the paper is to critically review modern concepts of innovation and on this basis to outline a comprehensive definition based on system approach. The research methodology contains the method of abstraction, systemic methodology, method of induction. In the context of the philosophical approach, innovation is a phenomenon that forms new quality of life. From the standpoint of economics, innovation can be considered as a new resource, lever of production. From the standpoint of management, we consider innovation as a competitive advantage that ensures the mastery of strategic leadership positions. Institutional and cultural view of innovation defines them as phenomena aimed at human development. Innovation concentrates in itself the processes of convergence of an idea into its commercial content with the help of technological, product, marketing and other transforming the idea and business transformations.

Key words:

innovation, competitive advantage, system approach

JEL Classification: O31

 

Abstrakt

Účelom článku je kriticky zhodnotiť moderné koncepcie inovácií a na tomto základe načrtnúť komplexnú definíciu založenú na systémovom prístupe. Metodika výskumu obsahuje metódu abstrakcie, systémovú metodológiu, metódu indukcie. V kontexte filozofického prístupu je inovácia jav, ktorý vytvára novú kvalitu života. Z hľadiska ekonomiky možno inováciu považovať za nový zdroj, páku výroby. Z hľadiska riadenia považujeme inováciu za konkurenčnú výhodu, ktorá zabezpečuje ovládnutie strategických vedúcich pozícií. Inštitucionálny a kultúrny pohľad na inovácie ich definuje ako javy zamerané na ľudský rozvoj. Inovácia sama o sebe sústreďuje procesy konvergencie myšlienky na jej komerčný obsah pomocou technologických, produktových, marketingových a iných transformácií myšlienky a obchodných transformácií.

Kľúčové slová:

 

inovácia, konkurenčná výhoda, systémový prístup

JEL Classification: O31   

 

Celý článok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software