VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

4 / 2020     

Odmeňovanie a systém odmeňovania zamestnancov verejnej správy SR v kontexte sociálno-ekonomického rozvoja krajiny

Risk tolerance and anchoring

Inovation as the Key Competitive advantag 

Analytický pohľad na ekonomické aspekty  pandémie COVID 19 v SR

Strategic Analysis of Regional Potential of Development

Open - Access Digital Learning Platforms for Clients in the Financial Markets Sector

Postcoid oživenie slovenskej ekonomiky

Analytický pohľad na vybrané druhy priamych daní

Analýza osobných bankrotov na Slovensku v ekonomických podmienkach pandémie COVID 19

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky II.časť

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

Analytický pohľad na vybrané druhy priamych daní

Analytical view of selected types of direct taxes

  

 Marta LUKÁČOVÁ, Igor PETRUŠKA

 

Abstrakt

Cieľom príspevku je priblížiť problematiku vybraných druhov priamych daní v Slovenskej republike. Predmetom analýzy sú dôchodkové a majetkové dane v Slovenskej republike. Medzi dôchodkové dane patria daň z príjmov fyzických osôb a daň z príjmov právnických osôb. K majetkovým daniam patria miestne dane a daň z motorových vozidiel. Daň z nehnuteľností patrí medzi najznámejšie miestne dane. Príspevok ponúka analytický pohľad na vývoj podielu dôchodkových a majetkových daní na hrubom domácom produkte (HDP) a na celkových daniach od roku 2010 do roku 2018 a na vývoj výnosu dôchodkových daní, dane z nehnuteľností a dane z motorových vozidiel od roku 2010 do roku 2017.

Kľúčové slová

Dane, Priame dane, Dôchodkové dane, Majetkové dane

Abstract

The aim of the paper is to approach the issue of selected types of direct taxes in the Slovak Republic. The analysis focuses on income and property taxes in the Slovak Republic. Income taxes include personal income tax and corporate income tax. Property taxes include local taxes and motor vehicle tax. Real estate tax is one of the most famous local taxes. The paper offers an analytical view of the development of the share of income and property taxes in gross domestic product (GDP) and total taxes from the year 2010 to 2018 and the development of income tax revenue, real estate tax revenue and motor vehicle tax revenue from the year 2010 to 2017.


Key words

Taxes, Direct taxes, Income taxes, Property taxes

JEL Classification: H24, H25

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software