VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

4 / 2020     

Odmeňovanie a systém odmeňovania zamestnancov verejnej správy SR v kontexte sociálno-ekonomického rozvoja krajiny

Risk tolerance and anchoring

Inovation as the Key Competitive advantag 

Analytický pohľad na ekonomické aspekty  pandémie COVID 19 v SR

Strategic Analysis of Regional Potential of Development

Open - Access Digital Learning Platforms for Clients in the Financial Markets Sector

Postcoid oživenie slovenskej ekonomiky

Analytický pohľad na vybrané druhy priamych daní

Analýza osobných bankrotov na Slovensku v ekonomických podmienkach pandémie COVID 19

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky II.časť

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

Postcovid oživenie slovenskej ekonomiky

POSTCOVID RECOVERY IN SLOVAK ECONOMIC

 LENNEROVÁ Ivana - TRNOVSKý  Karol

 

Abstrakt

Súčasná kríza je špecifická práve tým, že jej príčiny nie sú ekonomické, na rozdiel od jej dopadov.  Rozhodnutia vlád sú postavené na snahe znížiť počty nakazených a úmrtnosť za akúkoľvek cenu. Zvyšujúce sa výdavky a uzatváranie ekonomiky sa stali akousi rutinou v boji proti pandémii. Aj napriek optimizmu, ktorý spôsobilo ohlásenie vakcíny, nemožno pokladať opatrenia za ukončené. Z tohoto dôvodu je akákoľvek snaha o predikciu budúceho vývoja značne neistá. V článku sme sa rozhodli poukázať na možný vývoj ekonomické obnovy na Slovensku s ohľadom na všetky dostupné dáta. V závislosti od najpravdepodobnejšieho scenára sa snažíme načrtnúť určité odporúčania.

 

JEL klasifikácia: E60, F60

Kľúčové slová: Koróna-kríza, recesia, výkonnosť ekonomiky, prognóza,

 

Abstract

The current crisis is specific in its nature. Causes of this crisis are not economic, although its effects are. Government decisions are based on efforts to reduce infections and mortality at any cost. Rising in spending and lockdowns have become a kind of routine actions in the fight against this pandemic. Despite the optimism caused by the reports on new vaccine, the measures cannot be considered complete. For this reason, any attempt to predict future development is highly risky. In the article, we decided to point out the possible development of economic recovery in Slovakia with regard to all available data. Depending on the most probable scenario, we try to outline some recommendations.

 

JEL classification: E60, F60

Key words: Corona-crisis, Recession, Economy performance, Forecast, Economic Crisis   

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software