VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

4 / 2020     

Odmeňovanie a systém odmeňovania zamestnancov verejnej správy SR v kontexte sociálno-ekonomického rozvoja krajiny

Risk tolerance and anchoring

Inovation as the Key Competitive advantag 

Analytický pohľad na ekonomické aspekty  pandémie COVID 19 v SR

Strategic Analysis of Regional Potential of Development

Open - Access Digital Learning Platforms for Clients in the Financial Markets Sector

Postcoid oživenie slovenskej ekonomiky

Analytický pohľad na vybrané druhy priamych daní

Analýza osobných bankrotov na Slovensku v ekonomických podmienkach pandémie COVID 19

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky II.časť

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

Strategic Analysis of Regional Potential of Development

Strategická analýza potenciálneho rozvoja regiónu

 Lujza Jurkovičová - Viktoria Marhitich - Volodymyr Kubiniy


Abstract

The purpose of this study is to determine the strategic position of the organizational and economic potential of the Transcarpathian region, which gives opportunity to describe the main directions of the strategic development of the region and building the competitive advantages. The research methods are: expert assessments, causal induction method, scientific abstraction method, matrix as a diagnostic method. As the main evaluation mechanism, a matrix divided into four quadrants was used. A survey of experts indicated the location of the organizational and economic potential of Transcarpathia in the locomotive zone with an economic potential above the average, and organizational potential below the average. Ways of strengthening the development potential of t Transcarpathian region are proposed.

Key words:

regional development, potential of development, strategic analysis, matrix

JEL Classification: O11

 

Abstrakt

Účelom tohto príspevku je určiť strategické postavenie organizačného a hospodárskeho potenciálu Zakarpatského regiónu, čo dáva príležitosť opísať hlavné smery strategického rozvoja regiónu a budovať konkurenčné výhody. Ako metódy výskumu boli použité expertné hodnotenia, metóda kauzálnej indukcie, metóda vedeckej abstrakcie a matica ako diagnostická metóda. Za hlavný hodnotiaci mechanizmus sa použila matrica rozdelená do štyroch kvadrantov. Prieskum expertov naznačil umiestnenie organizačného a hospodárskeho potenciálu Zakarpatie v lokomotívnej zóne s ekonomickým potenciálom ako na dpriemerným a organizačným potenciálom ako podpriemerným. V príspevku navrhneme spôsoby posilnenia rozvojového potenciálu Zakarpatského regiónu.

 

Kľúčové slová:

regionálny rozvoj, potenciál rozvoja, strategická analýza, matica


Celý článok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software