VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

4 / 2020     

Odmeňovanie a systém odmeňovania zamestnancov verejnej správy SR v kontexte sociálno-ekonomického rozvoja krajiny

Risk tolerance and anchoring

Inovation as the Key Competitive advantag 

Analytický pohľad na ekonomické aspekty  pandémie COVID 19 v SR

Strategic Analysis of Regional Potential of Development

Open - Access Digital Learning Platforms for Clients in the Financial Markets Sector

Postcoid oživenie slovenskej ekonomiky

Analytický pohľad na vybrané druhy priamych daní

Analýza osobných bankrotov na Slovensku v ekonomických podmienkach pandémie COVID 19

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky II.časť

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky / II.časť /

Factoring as a special form of financing in the conditions of the Slovak Republic     

/ Part II /

Milan CIBUĽA

Abstrakt

Na základe dôležitosti faktoringu ako osobitnej formy financovania podnikateľskej činnosti v podmienkach krajín Európskej únie, ktorú sme definovali v prvej časti tohto článku, druhá časť je zameraná na spôsob akým by podnikateľské subjekty Slovenskej republiky zvýšili svoj podiel vo využívaní faktoringu na financovanie svojej činnosti. Príspevok analyzuje štruktúru financovania dodávateľského reťazca ktorú využíva Rolls-Royce Holdings PLC na zabezpečenie stability a uvoľnenie finančných prostriedkov. Daný benchmark v oblasti využitia faktoringu je priamo aplikovateľný na automobilové podniky, ktoré produkujú najväčšiu časť HDP Slovenska.

Kľúčové slová: faktoring, finančné riziko, financovanie podniku

Abstract

Based on the importance of factoring as a special form of financing business activities in the European Union, which we defined in the first part of this article, the second part focuses on how businesses in the Slovak Republic could increase their share in using factoring to finance their activities. The work analyzes the structure of supply chain financing, which Rolls-Royce Holdings PLC uses to ensure stability and release funds. The given benchmark in the area of the use of factoring is directly applicable to automotive companies, which produce the largest part of Slovakia's GDP.

JEL code: F34, F65, G23

Keywords: faktoring, financial risk, corporate finance

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software