VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2021     

Non-performing loans forbearance - Impact of COVID - 19 measures (case of Slovakia)

Preceňované východiská keynesovstva a podceňovaná teória hospodárskeho cyklu pri centrálnom riadení ekonomík

Harmonizácia hypotekárnych krytých dlhopisov v Európe 

Transformácia nášho sveta podľa konceptu trvalo udržateľného rozvoja

Možnosti uplatnenia  behaviorálnej ekonómie vo verejných financiách

Bytové podmienky rómskeho obyvateľstva v regiónoch Slovenskej republiky

Digitálny juan (DCEP): rámec, využitie a budúci potenciál

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny  počas COVID -19

Analýza chudoby v podmienkach Slovenskej republiky

Dopad pandémie na spotrebiteľské správanie sa v podmienkach SR a ČR

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Digitálny juan (DCEP): rámec, využitie a budúci potenciál

Digital yuan (DCEP): framework, usage and future potential

Mário ZEMAN

 

Abstrakt

Čínska centrálna banka vyvíja svoju vlastnú digitálnu menu (DCEP) od roku 2014 a v súčasnosti sa predmetná digitálna mena testuje vo vybraných regiónoch Číny. Táto práca sa zaoberá architektúrou čínskej digitálnej meny s dôrazom na posúdenie a porovnanie DCEP so štandardnými kryptomenami. Dôraz sa  taktiež kladie na posúdenie bezpečnosti a anonymity DCEP v kontexte alternatívnych prostriedkov platobného styku. Práca zároveň opisuje súčasné testovacie využitie DCEP a jeho predbežné výsledky. V závere sa diskutuje budúci potenciál DCEP v Číne, ale aj vo svete.

Kľúčové slová: Čína, e-CNY, digitálna mena centrálnej banky, virtuálna mena, DCEP

Abstract

The People´s Bank of China has been developing its own digital currency (DCEP) since 2014. This digital currency is currently being tested in selected regions of China. This work deals with the architecture of the Chinese digital currency with an emphasis on the assessment and comparison of DCEP with standard cryptocurrencies. Importance is placed on assessing the security and anonymity of DCEP in the context of alternative means of payment. The work also describes the current test use of DCEP and its preliminary results. Finally, the future potential of DCEP in China and in the world is discussed.

Key Words:, China, e-CNY, central bank digital currency, virtual currency, DCEP

JEL Classification: E48, E58, F31

 

Tento článok je výstupom vedeckého projektu VEGA 1/0221/21 „Úrokové sadzby v prostredí s digitálnou menou centrálnej banky“

 Celý článok. 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software