VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2021     

Non-performing loans forbearance - Impact of COVID - 19 measures (case of Slovakia)

Preceňované východiská keynesovstva a podceňovaná teória hospodárskeho cyklu pri centrálnom riadení ekonomík

Harmonizácia hypotekárnych krytých dlhopisov v Európe 

Transformácia nášho sveta podľa konceptu trvalo udržateľného rozvoja

Možnosti uplatnenia  behaviorálnej ekonómie vo verejných financiách

Bytové podmienky rómskeho obyvateľstva v regiónoch Slovenskej republiky

Digitálny juan (DCEP): rámec, využitie a budúci potenciál

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny  počas COVID -19

Analýza chudoby v podmienkach Slovenskej republiky

Dopad pandémie na spotrebiteľské správanie sa v podmienkach SR a ČR

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Možnosti uplatnenia behaviorálnej ekonómie vo verejných financiách

The Possibilities of Application of Behavioral Economics in Public Finance

 Eva SIRAKOVOVÁ

 

 

Abstrakt

Hlavný cieľom príspevku je analyzovať vybrané možnosti aplikácie behaviorálneho prístupu v problematike verejných financií. Zameriavame sa na oblasť výberu daní a skúmame postoje ľudí pri plnení si daňovej povinnosti. Na základe výsledkov početných vedeckých prác hodnotíme, aký vplyv majú na ochotu platiť dane sociálne normy, morálne normy, ale aj vnímanie dôvery k vláde a vnímanie korupcie. Viaceré štúdie preukázali významný vplyv týchto behaviorálnych faktorov, pričom bolo dokázané, že pomocou nich je možné eliminovať tých, ktorí sa vyhýbajú daňovej povinnosti. Osobitne sa v závere článku venujeme kognitívnym zlyhaniam v ľudskom myslení vo vzťahu k vnímaniu verejnému dlhu a zadlžovania sa krajín a zároveň formulujeme odporúčania, akým spôsobom by bolo možné zlyhaniam v ľudskom myslení v tejto oblasti predísť.

Kľúčové slová: behaviorálna ekonómia, verejné financie, dodržiavanie daňových predpisov, behaviorálny prístup

Abstract

The main goal of the paper is to analyze selected options for the application of the behavioral approach in public finance. We focus on the area of tax collection and examine the attitudes of the relationship to tax compliance. Based on the results of numerous scientific works, we discuss the impact of social norms, moral norms, but also the perception of trust in the government and the perception of corruption on the willingness to pay taxes. Several studies have shown the significant impact of these behavioral factors, proving that they can be used to eliminate tax evaders. In particular, at the end of the article we deal with cognitive biases in human thinking in relation to the perception of public debt and indebtedness of countries, and we formulate recommendations on how to prevent biases in human thinking in this area.

Key words: behavioral economics, public finance, tax compliance, behavioral approach 

 

JEL Classification: D91, E62, C93

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software