VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2021     

Non-performing loans forbearance - Impact of COVID - 19 measures (case of Slovakia)

Preceňované východiská keynesovstva a podceňovaná teória hospodárskeho cyklu pri centrálnom riadení ekonomík

Harmonizácia hypotekárnych krytých dlhopisov v Európe 

Transformácia nášho sveta podľa konceptu trvalo udržateľného rozvoja

Možnosti uplatnenia  behaviorálnej ekonómie vo verejných financiách

Bytové podmienky rómskeho obyvateľstva v regiónoch Slovenskej republiky

Digitálny juan (DCEP): rámec, využitie a budúci potenciál

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny  počas COVID -19

Analýza chudoby v podmienkach Slovenskej republiky

Dopad pandémie na spotrebiteľské správanie sa v podmienkach SR a ČR

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Bytové podmienky rómskeho obyvateľstva v regiónoch Slovenskej republiky

 

HOUSING CONDITIONS OF THE ROMA POPULATION IN THE REGIONS OF THE SLOVAK REPUBLIC

 Peter Sika -  Jarmila Vidová

 

Abstract

The aim of the article is the issue of housing of the Roma population. The motive is the fact that Roma housing is the subject of scientific discussions, but its comprehensive concept is lacking. In the article, we defined the view of the Roma issue, we focused on the demographic development of the Roma ethnic group. In the empirical part, we analyze data on the settlement types as well as the living conditions of the Roma population. We bring tools to improve housing conditions. In the end, we formulated conclusions to solve the problems of Roma housing in Slovakia.

Key words: housing conditions, regional analysis, regional stratification, Roma ethnicity, segregation

Abstrakt          

Cieľom článku je problematika bývania rómskej populácie. Motívom je skutočnosť, že bývanie Rómov je predmetom vedeckých diskusií, chýba však jeho komplexná koncepcia. V príspevku sme definovali pohľad na rómsku problematiku, zamerali sme sa na demografický vývoj rómskeho etnika. V empirickej časti analyzujeme údaje o typoch osídlenia, ako aj o životných podmienkach rómskej populácie. V závere prinášame návrhy na zlepšenie podmienok bývania Rómov na Slovensku.

Kľúčové slová: Rómske etnikum, segregácia, podmienky bývania, regionálna stratifikácia

JEL Classification:A14, D69, I30, J15, J69, R23

 

Celý článok.

 

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software