VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2021     

Non-performing loans forbearance - Impact of COVID - 19 measures (case of Slovakia)

Preceňované východiská keynesovstva a podceňovaná teória hospodárskeho cyklu pri centrálnom riadení ekonomík

Harmonizácia hypotekárnych krytých dlhopisov v Európe 

Transformácia nášho sveta podľa konceptu trvalo udržateľného rozvoja

Možnosti uplatnenia  behaviorálnej ekonómie vo verejných financiách

Bytové podmienky rómskeho obyvateľstva v regiónoch Slovenskej republiky

Digitálny juan (DCEP): rámec, využitie a budúci potenciál

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny  počas COVID -19

Analýza chudoby v podmienkach Slovenskej republiky

Dopad pandémie na spotrebiteľské správanie sa v podmienkach SR a ČR

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Transformácia nášho sveta podľa konceptu trvalo udržateľného rozvoja

 

Transforming our world based on the concept of sustainable development

Peter LEŠKO

 

Abstrakt

Ekonomický rast je jednou z najdiskutovanejších tém, či už v nadväznosti na udržateľnosť alebo súčasný stav vyvolaný pandémiou COVID-19. Prvé snahy o zavedenie konceptu udržateľného rozvoja medzi hlavné princípy riadenia štátov, spoločností, ale aj každodenného života ľudí, sledujeme začiatkom 21. storočia. Podľa OSN predstavuje udržateľný rozvoj taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovanie potrieb súčasných generácii bez toho, aby boli ohrozené možnosti budúcich generácii, uspokojiť svoje vlastné potreby. Cieľom príspevku je vysvetliť rôzne pohľady na udržateľný rozvoj a následne priblížiť implementačné nástroje k jeho dosiahnutiu, akými sú Agenda 2030 alebo Slovensko 2030.   

Kľúčové slová

udržateľný rozvoj, OSN, Agenda 2030, Slovensko 2030

Abstract

Economic growth is one of the most discussed topics, whether in relation to sustainability or the current situation caused by the COVID-19 pandemic. The first efforts to introduce the concept of sustainable development among the guiding principles of state governance, companies, but also the daily lives of people, are only followed at the beginning of the 21st century. According to the UN, sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The aim of the paper is to explain different perspectives on sustainable development and then bring closer the implementation tools to achieve it, such as Agenda 2030 or Slovakia 2030.

Key words

sustainable development, UN, Agenda 2030, Slovakia 2030

 

JEL classification

O11, Q01, Q58

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software