VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2021     

Non-performing loans forbearance - Impact of COVID - 19 measures (case of Slovakia)

Preceňované východiská keynesovstva a podceňovaná teória hospodárskeho cyklu pri centrálnom riadení ekonomík

Harmonizácia hypotekárnych krytých dlhopisov v Európe 

Transformácia nášho sveta podľa konceptu trvalo udržateľného rozvoja

Možnosti uplatnenia  behaviorálnej ekonómie vo verejných financiách

Bytové podmienky rómskeho obyvateľstva v regiónoch Slovenskej republiky

Digitálny juan (DCEP): rámec, využitie a budúci potenciál

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny  počas COVID -19

Analýza chudoby v podmienkach Slovenskej republiky

Dopad pandémie na spotrebiteľské správanie sa v podmienkach SR a ČR

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Harmonizácia hypotekárnych krytých dlhopisov v Európe

Eva Horvátová

 

Úvod

Európske hypotekárne bankovníctvo nie je jednotné. Integrácia trhov v tejto oblasti prebieha veľmi pomaly vzhľadom na historické, legislatívne a iné špecifické podmienky jednotlivých krajín. V tejto oblasti je známe, že trhy nehnuteľností v jednotlivých krajinách majú odlišné historické, ekonomické  a právne podmienky ich vývoja a zbližovanie týchto prvkov je prirodzene pomalšie než je tomu v iných finančných oblastiach.

Na hypotekárne obchody sa nevzťahuje princíp jednej licencie, na základe ktorého môžu banky založené v jednej krajine Európskej únie poskytovať služby v inej krajine Európskej únie.

Na druhej strane, spoločná mena, spoločný hospodársky priestor, potreba bezpečnosti investovania a rozvoj cezhraničných aktivít vytvárajú podmienky pre určitú konvergenciu hypotekárneho bankovníctva v európskych krajinách. Pokiaľ možno sledovať určité náznaky harmonizácie predpisov v oblasti hypotekárneho bankovníctva, tieto existujú najmä v oblasti zbližovania požiadaviek na kvalitu krytých dlhopisov.

Trh hypoték vo vyspelých krajinách Západnej Európy je veľmi rozvinutý. V mnohých európskych krajinách sa uplatňujú pravidlá na základe nemeckého modelu hypotekárneho bankovníctva

 

Príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA 1/0607/21 „Proticyklické nástroje bankovej regulácie v podmienkach eurozóny“.

  

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software