VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2021     

Non-performing loans forbearance - Impact of COVID - 19 measures (case of Slovakia)

Preceňované východiská keynesovstva a podceňovaná teória hospodárskeho cyklu pri centrálnom riadení ekonomík

Harmonizácia hypotekárnych krytých dlhopisov v Európe 

Transformácia nášho sveta podľa konceptu trvalo udržateľného rozvoja

Možnosti uplatnenia  behaviorálnej ekonómie vo verejných financiách

Bytové podmienky rómskeho obyvateľstva v regiónoch Slovenskej republiky

Digitálny juan (DCEP): rámec, využitie a budúci potenciál

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny  počas COVID -19

Analýza chudoby v podmienkach Slovenskej republiky

Dopad pandémie na spotrebiteľské správanie sa v podmienkach SR a ČR

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Preceňované východiská keynesovstva a podceňovaná rakúska teória hospodárskeho cyklu pri centrálnom riadení ekonomík ?

Are the origins of Keynesianism overestimated, and the Austrian business cycle theory underestimated with regards to Economic interventionism?

Igor DVORNICKÝ

Abstrakt:

Vládne stimuly cez fiškálnu politiku ako aj zásahy monetárnej politiky centrálnych bánk sa od 30. rokov 20. storočia postupne stali osvedčenou univerzálnou metódou na rozhýbanie ekonomiky vykazujúcej prvky ochladzovania či recesie. Za ekonóma, ktorému sa podarilo do sveta rozšíriť tento prístup a myšlienkový prúd považujeme J.M.Keynesa. Ako sa však vraví, nič nie je zadarmo a chronologický vývoj ukazuje negatívne dôsledky toho, že sme chceli tento pohodlný spôsob využívať trvalo. Na druhej strane je filozofický prúd, ktorý od začiatku upozorňuje na riziká týchto zásahov štátu či centrálnych bánk a jeho popis fungovania hospodárskych cyklov bol historicky opakovane zverifikovaný. Ako správne pristupovať k hospodárskym cyklom? O nastolenom probléme pojednáva predkladaný príspevok.     

 

Kľúčové slová: finančná stabilita, hospodársky cyklus, nadmerný rast a kolaps

 

Abstract:

Since the 1930s, government stimulus through fiscal policy, as well as central bank‘s monetary policy interventions, have gradually become a proven universal method for stimulating an economy that was showing the elements of slowdown or recession. This approach was mainly supported by the well-known economist J.M. Keynes. However, as history has shown, there are negative consequences of wanting to apply this convenient theory on a permanent basis. On the other hand, there is another economic theory, which draws attention to the risks of these interventions by the state or central banks since its inception, and is describing the functioning of economic cycles, which has been repeatedly verified throughout the years. How to approach business cycles in an appropriate manner? The presented article discusses the relevant problematic.

Keywords: financial stability, business cycle, boom and bust

JEL Classification: B 53, E 32, E 58

 

Celý článok.