VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2021     

Non-performing loans forbearance - Impact of COVID - 19 measures (case of Slovakia)

Preceňované východiská keynesovstva a podceňovaná teória hospodárskeho cyklu pri centrálnom riadení ekonomík

Harmonizácia hypotekárnych krytých dlhopisov v Európe 

Transformácia nášho sveta podľa konceptu trvalo udržateľného rozvoja

Možnosti uplatnenia  behaviorálnej ekonómie vo verejných financiách

Bytové podmienky rómskeho obyvateľstva v regiónoch Slovenskej republiky

Digitálny juan (DCEP): rámec, využitie a budúci potenciál

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny  počas COVID -19

Analýza chudoby v podmienkach Slovenskej republiky

Dopad pandémie na spotrebiteľské správanie sa v podmienkach SR a ČR

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny počas COVID-19

Liquidity management in euro area banking sector during COVID – 19

Barbora Stanová

                                                

ABSTRAKT:

Cieľom tohto príspevku je zamerať sa na opatrenia prijaté ECB v reakcii na vypuknutie pandémie COVID-19 a analyzovať dopady týchto opatrení na potreby riadenia likvidity v bankovom sektore eurozóny. V úvode príspevku sa zameriavame na identifikáciu kľúčových opatrení v boji proti dôsledkom krízy spôsobenej pandémiou. Druhá časť príspevku následne skúma vývoj jednodňových, hlavných refinančných a dlhodobých refinančných operácií v rôznych obdobiach a definuje do akej miery neefektívne fungovanie tohto tradičného modelu pôsobí ako brzda pre úverovanie reálnej ekonomiky.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: COVID-19, likvidita, menová politika

ABSTRACT:

            The aim of the paper is to study the measures adopted by the ECB in light of the COVID-19 and analyze their impact on the liquidity management needs in euro area banking sector. In the first part of the paper, we identify the key measures taken in order to support the economy in the crisis period. The second part focus on the development of the marginal facility, main refinancing operations and longer-term refinancing operations and search for the definition of the extent to which the ineffectiveness of this traditional model presents an obstacle for loans provision to the real economy.

KEY WORDS: COVID-19, liquidity, monetary policy

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software