VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2021     

Non-performing loans forbearance - Impact of COVID - 19 measures (case of Slovakia)

Preceňované východiská keynesovstva a podceňovaná teória hospodárskeho cyklu pri centrálnom riadení ekonomík

Harmonizácia hypotekárnych krytých dlhopisov v Európe 

Transformácia nášho sveta podľa konceptu trvalo udržateľného rozvoja

Možnosti uplatnenia  behaviorálnej ekonómie vo verejných financiách

Bytové podmienky rómskeho obyvateľstva v regiónoch Slovenskej republiky

Digitálny juan (DCEP): rámec, využitie a budúci potenciál

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny  počas COVID -19

Analýza chudoby v podmienkach Slovenskej republiky

Dopad pandémie na spotrebiteľské správanie sa v podmienkach SR a ČR

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Dopad pandémie na spotrebiteľské správanie sa v podmienkach SR a ČR

  Impact of a pandemic on consumer behavior

  Ivana Lennerová

 

 Abstakt

Zhoršenie ekonomickej situácie bude mať dlhodobé dopady na ľudí, ktorí prišli o prácu, podnikanie alebo sa im znížil príjem. Výrazne viac rodín s deťmi sa ocitlo na alebo pod hranicou chudoby a čelia základným existenčným otázkam ako kde budú bývať, či z čoho budú žiť. Väčšia miera chudoby ako doteraz je problémom pre celú spoločnosť, nielen pre ľudí, ktorí sa v nej ocitli. Je totiž oveľa ťažšie sa z chudoby dostať ako sa v nej ocitnúť. Predpokladá sa tiež nárast rôznych psychických problémov, pričom v súčasnosti nastavená sieť nemá kapacity ich riešiť. To, či to ako spoločnosť zvládneme, bude závisieť aj od toho ako bude štát na túto situáciu reagovať. Doterajšia skúsenosť ukazuje, že veľmi pomaly a teda je predpoklad, že tie dopady budú naozaj dlhodobé.

Kľúčové slová:

spotrebiteľ, domácnosť, výdavky, pandémia

Abstract

The deterioration of the economic situation will have long-term effects on people who have lost their jobs, businesses or their income. Significantly more families with children have found themselves at or below the poverty line and face basic existential questions than where they will live or what they will live on. Greater poverty than hitherto is a problem for society as a whole, not just for the people who find themselves in it. It is much harder to get out of poverty than to be in it. An increase in various mental health problems is also expected, and the network currently set has no capacity to address them. Whether we manage this as a company will also depend on how the state reacts to this situation. Experience to date shows that it is very slow and therefore it is assumed that the impacts will be really long-term.

Key words

consumer, household, expenditure, pandemic             Celý článok.
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software