VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2021     

Non-performing loans forbearance - Impact of COVID - 19 measures (case of Slovakia)

Preceňované východiská keynesovstva a podceňovaná teória hospodárskeho cyklu pri centrálnom riadení ekonomík

Harmonizácia hypotekárnych krytých dlhopisov v Európe 

Transformácia nášho sveta podľa konceptu trvalo udržateľného rozvoja

Možnosti uplatnenia  behaviorálnej ekonómie vo verejných financiách

Bytové podmienky rómskeho obyvateľstva v regiónoch Slovenskej republiky

Digitálny juan (DCEP): rámec, využitie a budúci potenciál

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny  počas COVID -19

Analýza chudoby v podmienkach Slovenskej republiky

Dopad pandémie na spotrebiteľské správanie sa v podmienkach SR a ČR

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 Analýza chudoby v podmienkach Slovenskej republiky

Poverty analysis in the conditions of the Slovak Republic

 Ivana Lennerová

 

 

Abstakt

Chudobu možno chápať ako výraz extrémnej nerovnosti, lepšie povedané ako odstup od určitej časti populácie nielen od bohatých, ale aj od celého zvyšku populácie. V súčasnom svete sa nerovnosť a chudoba neustále vytvárajú a roztržka medzi bohatstvom a chudobou narastá ako v globálnom, tak aj v národnom meradle. Cieľom nášho článku je priblížiť pohľad na chudobu v kontexte súčasnej doby ako na závažný problém, ktorý sa dotýka celej spoločnosti. Zároveň chceme poukázať na stav sociálno-ekonomickej nerovnosti v slovenskej spoločnosti. V článku sa zameriame na dopad chudoby nielen pre jednotlivca, ale aj pre jednotlivé skupiny, a na možnosti zmiernenia existujúcej chudoby. Chudoba je sociálno-ekonomický fenomén, ktorý sprevádza ľudskú spoločnosť azda od jeho zrodu.


Kľúčové slová: 

chudoba, sociálne vylúčenie, sociálna nerovnosť, sociálna politika, sociálna exklúzia


Abstract

Poverty can be seen as an expression of extreme inequality, rather than distance from some part of the population not only from the rich people, but also from the rest of the population. nequality and poverty are being developed in today´s world. Split between wealth and poverty is increasing in the global and national level. The aim of this contribution is closer look at poverty as a serious problem in the context of the current period. At the same time we want to highlight the complicated social situation in Slovak community. The social situation remains because of socio- economic inequality today. We will focus in this contribution on the impact of poverty not only for individuals but also for different groups in society and on options to mitigate the existing poverty. Poverty is a socio-economic phenomenon, which accompanies the human community perhaps since its birth.


Keywords: 

poverty, social exclusion, social inequality, social politics, social exclusion.


Celý článok

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software