VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2021     

Vplyv daňového systému krajín V4 na efektívny výber daní

Finanční obsahový marketing podporuje angažovanost zákazníků

Správanie mužov a žien na finančnom trhu 

Sociálna ekonomika versus organizácie tretieho sektora

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

K problematike komerčného poistného trhu v SR pred pandémiou COVID 19

Ukotvenie a tolerancia k riziku - odchýlky od racionality na finančnom trhu

Regulačná arbitráž na finančnom trhu, jej prejavy a možnosti riešenia

Možné spôsoby zafektívnenia fungovania organizácií verejného sektora v prostredí behaviorálnej ekonómie

Determinanty ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre

Vplyv brexitu a svetovej pandémie na Veľkú Britániu

Analýza vládnych výdavkov vynaložených v súvislosti s pandémiou

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 
 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

VPLYV DAŇOVÉHO SYSTÉMU KRAJÍN V4 NA EFEKTÍVNY VÝBER DANÍ

Erika Šoltésová

 Abstrakt

 Dane, ich výber, analýza a optimalizácia sú dlhodobo v centre pozornosti každého štátu, ekonomických odborníkov ale aj širokej verejnosti. Je to najmä z toho dôvodu, že dane ovplyvňujú fungovanie štátov, podnikateľských subjektov ale aj život každého človeka. Zároveň predstavujú významný zdroj financovania činností príslušných štátov. Výška daňového zaťaženia podnikateľských subjektov a obyvateľov výrazne ovplyvňuje príjem verejných rozpočtov a tým aj situáciu v ekonomike krajiny, ale aj v živote obyvateľov. Tento príspevok je zameraný na niektoré otázky vplyvu daňového systému krajín V4 na efektívny výber daní. Prvá kapitola má viacej teoreticky charakter s cieľom charakterizovať pojmy daňová optimalizácia a daňový únik. Druhá kapitola je zameraná na analýzu daňového zaťaženia a výber daní v krajinách V4 v rokoch 2010-2018. 2019, ako aj vplyv finančnej krízy na zdaňovanie v krajinách V4 v uvedenom období.

 

Kľúčové slová: daňová optimalizácia, daňový únik, výber daní, daňové zaťaženie, finančná kríza.

 

Celý článok.