VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2021     

Vplyv daňového systému krajín V4 na efektívny výber daní

Finanční obsahový marketing podporuje angažovanost zákazníků

Správanie mužov a žien na finančnom trhu 

Sociálna ekonomika versus organizácie tretieho sektora

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

K problematike komerčného poistného trhu v SR pred pandémiou COVID 19

Ukotvenie a tolerancia k riziku - odchýlky od racionality na finančnom trhu

Regulačná arbitráž na finančnom trhu, jej prejavy a možnosti riešenia

Možné spôsoby zafektívnenia fungovania organizácií verejného sektora v prostredí behaviorálnej ekonómie

Determinanty ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 
 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

DETERMINANTY OVPLYVŇUJÚCE ROZHODOVANIE O KAPITÁLOVEJ ŠTRUKTÚRE

THE DETERMINANTS AFFECTING CAPITAL STRUCTURE DECISIONS

Silvia BASTYR

Abstrakt

Obeh kapitálu je nevyhnutný pre širší hospodársky rast, ktorý je možné dosahovať prostredníctvom dlhodobo udržateľných a rastúcich podnikov. Spoločnosti, ktoré majú príležitosti zvýšiť svoje zisky, potrebujú doplniť kapitál. Vo všeobecnosti kapitálovo prispievajú vlastníci podniku, avšak spoločnosti sa s cieľom zabezpečiť financovanie krátkodobých, aj dlhodobých projektov, často uchyľujú k získavaniu prostriedkov z rôznych zdrojov. Kombinácia dlhového a kapitálového financovania v zdrojoch spoločnosti je známa ako jej kapitálová štruktúra.

Napriek rozsiahlej empirickej literatúre, ktorá je k tejto téme k dispozícii, existuje v zásade len konsenzus o sklone firiem k optimálnej kapitálovej štruktúre, avšak neexistuje zhoda v oblasti hlavných determinantov ovplyvňujúcich finančné správanie podnikateľských subjektov.  V uplynulých desaťročiach sa teda skúmanie kapitálovej štruktúry, prostredníctvom analýzy korelačných vzťahov, rozšírilo od hľadania optimálnej kapitálovej štruktúry s prihliadnutím na náklady kapitálu, k výskumu faktorov, ktoré kapitálovú štruktúru determinujú.

Kľúčové slová: Determinanty, kapitálová štruktúra, teória, financovanie

 

Celý článok.

 Archív

 Hlavná stránka