VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2021     

Vplyv daňového systému krajín V4 na efektívny výber daní

Finanční obsahový marketing podporuje angažovanost zákazníků

Správanie mužov a žien na finančnom trhu 

Sociálna ekonomika versus organizácie tretieho sektora

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

K problematike komerčného poistného trhu v SR pred pandémiou COVID 19

Ukotvenie a tolerancia k riziku - odchýlky od racionality na finančnom trhu

Regulačná arbitráž na finančnom trhu, jej prejavy a možnosti riešenia

Možné spôsoby zafektívnenia fungovania organizácií verejného sektora v prostredí behaviorálnej ekonómie

Determinanty ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre

Vplyv brexitu a svetovej pandémie na Veľkú Britániu

Analýza vládnych výdavkov vynaložených v súvislosti s pandémiou

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 
 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Regulačná arbitráž na finančnom trhu, jej prejavy a možnosti riešenia

Regulatory arbitrage on the financial market, its characteristics and possible solutions.

Peter GOLHA

 

Abstrakt

Finančný trh prechádza v posledných desaťročiach dynamickými zmenami. Jedným z hlavných trendov je pokles trhového podielu bankového sektora a expanzia sektora nebankových finančných inštitúcií (NBFI). Okrem príčin cyklického charakteru (najmä dlhé obdobie extrémne nízkych úrokových sadzieb) je významným činiteľom tohto vývoja tzv. regulačná arbitráž, t. j. rozdielne podmienky regulácie oboch zmienených sektorov. V prvej časti tohto článku je pozornosť venovaná zmenám trhových podielov jednotlivých sektorov finančného trhu eurozóny. Druhá časť článku sa zaoberá súčasným regulačným rámcom bankového sektora eurozóny. Tretia časť objasňuje hlavné rozdiely medzi regulačným rámcom bankového sektora a sektora NBFI a prináša aj niekoľko podnetov k riešeniu tohto stavu inšpirovaných literatúrou. Obsahom štvrtej časti je zhrnutie hlavných zistení tohto článku.

Kľúčové slová

Finančný systém; Menové finančné inštitúcie; Nebankové finančné inštitúcie; Regulácia finančného trhu; Regulačná arbitráž.

 

Celý článok