VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2021     

Vplyv daňového systému krajín V4 na efektívny výber daní

Finanční obsahový marketing podporuje angažovanost zákazníků

Správanie mužov a žien na finančnom trhu 

Sociálna ekonomika versus organizácie tretieho sektora

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

K problematike komerčného poistného trhu v SR pred pandémiou COVID 19

Ukotvenie a tolerancia k riziku - odchýlky od racionality na finančnom trhu

Regulačná arbitráž na finančnom trhu, jej prejavy a možnosti riešenia

Možné spôsoby zafektívnenia fungovania organizácií verejného sektora v prostredí behaviorálnej ekonómie

Determinanty ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre

Vplyv brexitu a svetovej pandémie na Veľkú Britániu

Analýza vládnych výdavkov vynaložených v súvislosti s pandémiou

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 
 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

Finanční obsahový marketing podporuje angažovanost zákazníků

Financial Content Marketing Drives Customer Engagement

 

 

Ladislava KNIHOVÁ

 

Abstrakt

Odborníci působící v sektoru finančních služeb připravují individuální produkty i komplexní řešení v odvětvích zahrnujících finanční trhy, bankovnictví i pojišťovnictví. Portfolio poskytovaných služeb a nabízených produktů je široké a z hlediska přípravy komunikačního sdělení směrem ke klientům velmi náročné. Přelomovým momentem je nejen nárůst počtu klientů Generace Z, ale i postupné zvyšování digitálních kompetencí u klientů všech ostatních generací. Cílem této studie je navrhnout optimalizaci metod a nástrojů finančního obsahového marketingu na základě analýzy specifických potřeb stávajících klientů sektoru finančních služeb. Období pandemie způsobené virem COVID-19 nastolilo otázku, jakým způsobem dosáhnout změny zákaznického chování kýženým směrem, odehrává-li se komunikace převážně v digitálním prostředí. Přidanou hodnotou studie je návrh digitálního komunikačního mixu obsahující portfolio komunikačních prostředků, s jejichž pomocí lze komunikovat moderně, efektivně a zcela v duchu s potřebami, přáními a očekáváními digitálního klienta sektoru finančních služeb.  

 

Klíčová slova

Angažovanost zákazníků, digitální komunikační kanály, edukační marketing, edukační video, finanční gramotnost, finanční obsahový marketing, storytelling, vzdělávání zákazníků.

 

  Celý článok