VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2021     

Vplyv daňového systému krajín V4 na efektívny výber daní

Finanční obsahový marketing podporuje angažovanost zákazníků

Správanie mužov a žien na finančnom trhu 

Sociálna ekonomika versus organizácie tretieho sektora

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

K problematike komerčného poistného trhu v SR pred pandémiou COVID 19

Ukotvenie a tolerancia k riziku - odchýlky od racionality na finančnom trhu

Regulačná arbitráž na finančnom trhu, jej prejavy a možnosti riešenia

Možné spôsoby zafektívnenia fungovania organizácií verejného sektora v prostredí behaviorálnej ekonómie

Determinanty ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre

Vplyv brexitu a svetovej pandémie na Veľkú Britániu

Analýza vládnych výdavkov vynaložených v súvislosti s pandémiou

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 
 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Sociálna ekonomika versus organizácie tretieho sektora.

Social economy versus third sector organization.

 

Kornélia BELIČKOVÁ

Abstrakt:

Už Ján Amos Komenský sa zaoberal problematikou dobrovoľníctva, na ktorom hlavne v minulosti bola založená pomoc chudobným, starým, biednym, opusteným alebo sirotám. Adam Smith – vytýčil hranice dobročinnosti, ktorá má byť oddelená od ekonomickej sféry – „Nikdy ještě, pokud vím, neudělali mnoho dobrého lidé, kteří předstírali, že provozují nějakou činnost pro dobro společnosti“. Pierre Ceresol – osobnosť stojaca pri zrode Service Civil International (SCI), stál v roku 1920 pri zrode prvého rekonštrukčného pracovného tábora za účasti nemeckých dobrovoľníkov. Počas nasledujúcich rokov sa vo Švajčiarsku a aj v susedných krajinách organizovali podobné workcampy – na pomoc ľuďom po prírodných katastrofách, kde sa zúčastnilo množstvo medzinárodných dobrovoľníkov. Spojenie tretí sektor –  tiers secteur po prvýkrát použil Jacques Delors v 70. rokoch  20. storočia.

Kľúčové slová: verejný sektor, mimovládny sektor, dobrovoľnícky sektor, sociálna ekonomika

 

Celý článok