VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2021     

Vplyv daňového systému krajín V4 na efektívny výber daní

Finanční obsahový marketing podporuje angažovanost zákazníků

Správanie mužov a žien na finančnom trhu 

Sociálna ekonomika versus organizácie tretieho sektora

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

K problematike komerčného poistného trhu v SR pred pandémiou COVID 19

Ukotvenie a tolerancia k riziku - odchýlky od racionality na finančnom trhu

Regulačná arbitráž na finančnom trhu, jej prejavy a možnosti riešenia

Možné spôsoby zafektívnenia fungovania organizácií verejného sektora v prostredí behaviorálnej ekonómie

Determinanty ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre

Vplyv brexitu a svetovej pandémie na Veľkú Britániu

Analýza vládnych výdavkov vynaložených v súvislosti s pandémiou

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 
 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky (4)

 Smart ecological development and digital economic transformacion (4)

  

Magdaléna ČERVEŇOVÁ

 Abstrakt

 Informačné a komunikačné technológie sú dôležitými piliermi pri formovaní budúceho trvalo udržateľného hospodárstva, ktoré je šetrné aj k životnému prostrediu. V štvrtej časti nášho príspevku budeme rozoberať z rôznych aspektov aktuálne problémy digitálnej transformácie ekonomiky a inteligentného ekologického vývoja v období, ktoré je poznačené pandémiou COVID – 19.

Digitalizácia nezasiahla iba priemysel, ale aj verejný sektor. Je žiaduce, aby verejný sektor reagoval na zmeny a prispôsobil procesy naviazané na ekonomiku ako celok vrátane digitalizácie daňových systémov. Len takto dobre nastavený štát môže v plnej miere profitovať z digitalizácie ekonomiky a to nielen na fiškálnej úrovni, ale aj na environmentálnej úrovni.   

Kľúčové slová

Digitálna ekonomika, environmentálny aspekt digitalizácie, digitalizácia verejnej správy

Abstract

Information and communication technologies are important mail pillars in shaping the future sustainable economy which is also environmentally friendly. In the fourth part of our paper we will analyze the digital transformation of the economy and intelligent ecological development in the period  marked by the COVID-19 pandemic .

Digitalization has affected not only industry but also the public sector. I tis desirable for the public sectoe to respond to change and adapt processes linked to the economy as a whole, including the digitalization of tax systems . Only such a well-established state can fully benefit from the digital economy, not only at the fiscal level, but also at the environmental level.

 

Celý článok