VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2021     

Vplyv daňového systému krajín V4 na efektívny výber daní

Finanční obsahový marketing podporuje angažovanost zákazníků

Správanie mužov a žien na finančnom trhu 

Sociálna ekonomika versus organizácie tretieho sektora

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

K problematike komerčného poistného trhu v SR pred pandémiou COVID 19

Ukotvenie a tolerancia k riziku - odchýlky od racionality na finančnom trhu

Regulačná arbitráž na finančnom trhu, jej prejavy a možnosti riešenia

Možné spôsoby zafektívnenia fungovania organizácií verejného sektora v prostredí behaviorálnej ekonómie

Determinanty ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 
 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

Možné spôsoby zefektívnenia fungovania organizácií verejného sektora v prostredí behaviorálnej ekonómie.

Possible ways to streamline the functioning of public sector organizations in the environment of behavioral economics.

Kornélia BELIČKOVÁ

 

 Abstrakt:

V súčasnom konkurenčnom prostredí zmiešanej trhovej ekonomiky pre zefektívnenie fungovania, to znamená odborného riadenia organizácie, či inštitúcie verejného sektora, je potrebné sa zamyslieť najmä nad posilnením manažérskych kapacít, nad optimalizáciou organizačnej štruktúry a pracovných pozícií, ktorá bude zároveň reflektovať očakávané činnosti a v neposlednom rade nad dodržiavaním vysoko profesionálnych vzťahov s dôrazom na zvyšovanie odborných štandardov a aktívne riešenie etických dilem. Tieto skutočnosti sú analyzované v nasledovnom príspevku.

Kľúčové slová: verejný sektor, riadenie, zefektívnenie fungovania, optimalizácia

 Abstract:

In the current competitive environment of a mixed market economy in order to streamline the functioning, ie professional management of the organization or public sector institution, it is necessary to think about strengthening management capacity, optimizing the organizational structure and jobs, which will also reflect expected activities and last but not least by maintaining highly professional relationships with an emphasis on raising professional standards and actively addressing ethical dilemmas. These facts are analyzed in the following article.

 

Celý článok.

 Archív

 Hlavná stránka