VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2021     

Vplyv daňového systému krajín V4 na efektívny výber daní

Finanční obsahový marketing podporuje angažovanost zákazníků

Správanie mužov a žien na finančnom trhu 

Sociálna ekonomika versus organizácie tretieho sektora

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

K problematike komerčného poistného trhu v SR pred pandémiou COVID 19

Ukotvenie a tolerancia k riziku - odchýlky od racionality na finančnom trhu

Regulačná arbitráž na finančnom trhu, jej prejavy a možnosti riešenia

Možné spôsoby zafektívnenia fungovania organizácií verejného sektora v prostredí behaviorálnej ekonómie

Determinanty ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre

Vplyv brexitu a svetovej pandémie na Veľkú Britániu

Analýza vládnych výdavkov vynaložených v súvislosti s pandémiou

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 
 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

K problematike komerčného poistného trhu v Slovenskej republike pred pandémiou COVID-19

To the issue of  the commercial insurance market in the Slovak Republic before pandemic COVID-19

 

Barbora Drugdová

Abstrakt

Poisťovníctvo je špecifickým finančným odvetím, ktoré ponúka na komerčných trhových princípoch rôzne poistné produkty na komerčnom  poistnom trhu, na eliminovanie negatívnych dôsledkov, neočakávaných, náhodných udalostí. Poisťovníctvo zasahuje do všetkých činností národného hospodárstva, dotýka sa každej firmy, podniku, občana, spoločnosti a zahraničia. Slovenský komerčný poistný trh je rozvinutý. K 31.12.2019 pôsobilo na slovenskom komerčnom poistnom trhu 17  komerčných poisťovní. Vývoj trhu v  životnom poistení v posledných rokoch je dynamickejší ako v neživotnom poistení. Zámerom príspevku je analýza vybraných ukazovateľov poistného trhu v Slovenskej republike za rok 2019, pred pandémiou COVID -19.

 JEL G22, G11

Kľúčové slová: poisťovníctvo, komerčné poisťovne, komerčný poistný trh, životné poistenie, neživotné poistenie, ukazovatele poistného trhu

 

 

Celý článok.