VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2021     

Vplyv daňového systému krajín V4 na efektívny výber daní

Finanční obsahový marketing podporuje angažovanost zákazníků

Správanie mužov a žien na finančnom trhu 

Sociálna ekonomika versus organizácie tretieho sektora

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

K problematike komerčného poistného trhu v SR pred pandémiou COVID 19

Ukotvenie a tolerancia k riziku - odchýlky od racionality na finančnom trhu

Regulačná arbitráž na finančnom trhu, jej prejavy a možnosti riešenia

Možné spôsoby zafektívnenia fungovania organizácií verejného sektora v prostredí behaviorálnej ekonómie

Determinanty ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre

Vplyv brexitu a svetovej pandémie na Veľkú Britániu

Analýza vládnych výdavkov vynaložených v súvislosti s pandémiou

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 
 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Vplyv brexitu a svetovej pandémie na Veľkú Britániu

 Impacts of Brexit and the global pandemic on the United Kingdom

 

Ivana Lennerová

 Abstrakt

Brexit zasiahne Veľkú Britániu oveľa silnejšie než Európsku úniu. ostatné členské štáty únie v roku 2019 pre Britániu zdrojom 50 percent dovozov. Z britských ostrovov na ostatné únijné trhy smerovalo 47 percent exportu. Pandémia koronavírusu vyvolala zmeny vo všetkých oblastiach života. Výrazne sa podpísala na zdraví občanov a silno ovplyvnila ekonomický a spoločenský život. Následky pandémie sa budú prejavovať ešte niekoľko nasledujúcich rokov, a to vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. V snahe zmierniť nepriaznivé dopady pandémie na uvedené aspekty osobného i pracovného života, ekonomiku či zdravie obyvateľov, vlády po celom svete prijali rad opatrení na podporu vybraných skupín obyvateľstva a zamedzenie ďalšieho šírenia ochorenia.

 

Kľúčové slová:

Brexit, pandémia, Veľká Británia

Abstract

Brexit will hit Great Britain much harder than the European Union. the other member states of the union in 2019 a source of 50 percent of imports for Britain. 47 percent of exports went from the British Isles to other EU markets. The coronavirus pandemic has caused changes in all areas of life. It has had a significant impact on the health of citizens and has had a strong impact on economic and social life. The consequences of the pandemic will be felt for the next few years, in all areas of human activity. In an effort to mitigate the adverse effects of the pandemic on these aspects of personal and professional life, the economy and the health of the population, governments around the world have taken a number of measures to support selected sections of the population and prevent the further spread of the disease.

Keywords:

Brexit, pandemic, UK

 

 

Celý článok.