December 2007  

 

Vývoj inflácie a cenová stabilita, porovnanie Slovinska a Slovenska vo fáze pred vstupom do EMU

K problematike kreditných derivátov

Finančná a nefinančná analýza pri posudzovaní úverovej schopnosti firemných klientov komerčných bánk

Medzinárodné účtovné štandardy a ich implementácia v bankovníctve 

Zvláštnosti finančných systémov vo vybraných krajinách Európskej únie

Model výnosovej krivky. Rendleman - Bartterov model.

Metóda správy aktív CAN SLIM

Seriál : Finančné trhy pre začiatočníkov

Redakčná poznámka


Seriál : Finančné trhy pre začiatočníkov
 
 
Vzhľadom na to, že naše stránky číta aj nemálo čitateľov z radov podnikateľov, menežérov a študentov, ktorí sa doposiaľ nešpecializovali na oblasť finančných trhov, rozhodli sme sa v našom časopise časopisu publikovať aj základné texty z tejto problematiky.
V poslednom čísle sme sa zaoberali základnými pojmami z oblasti dlhopisov.
 
20. časť : Druhy dlhopisov
 
Zákon o dlhopisoch, okrem všeobecnej definície dlhopisu ako cenného papiera, upravuje aj vydávanie niektorých ďalších druhov dlhopisov – štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, komunálnych obligácií a zamestnaneckých obligácií.
 
Štátne dlhopisy
 
Významným subjektom na kapitálovom trhu je štát (vláda).
 
Štátnymi dlhopismi sú dlhopisy vydávané Slovenskou republikou, emitentom štátnych dlhopisov je Ministerstvo financií SR. Ministerstvo môže vydať dlhopisy len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok  alebo v súlade s rozhodnutím Národnej rady SR o spôsobe krytia schodku štátneho rozpočtu.
 
K navrhovanému vydaniu štátnych dlhopisov sa vyjadruje NBS. Všetku činnosť spojenú s vydávaním štátnych dlhopisov, správou, splácaním menovitej hodnoty a vyplácaním výnosov štátnych dlhopisov vykonáva ministerstvo financií. Týmito činnosťami môže však poveriť NBS alebo banku (resp. pobočku zahraničnej banky), ktorá má na takúto činnosť povolenie.
 
Výhodou štátnych dlhopisov je ich vysoká likvidita – ich majitelia ich môžu kedykoľvek na sekundárnom trhu predať, resp. potencionálni investori ich môžu kedykoľvek kúpiť, a takisto ich nízke riziko. Všeobecne platí, že riziko nesplatenia štátnych dlhopisov je vždy najnižšie, keďže za ne  ručí štát. Na druhej strane, vďaka nízkemu riziku je aj výnosovosť štátnych dlhopisov najnižšia a v podstate len kopíruje očakávanú infláciu. Všetky ostatné dlhopisy – emitované bankami alebo firmami, majú výnosovosť vyššiu.
 
Obdobie, na ktoré sa štátne dlhopisy emitujú, je rôzne – od niekoľkých  týždňov (napr. štátne pokladničné poukážky) až po 15 rokov (dlhodobé  dlhopisy). Príjem z predaja štátnych pokladničných poukážok sa používa na vykrytie krátkodobého schodku štátneho rozpočtu, príjem z predaja dlhodobých štátnych dlhopisov sa používa na financovanie investičných zámerov štátu (stavba diaľnic a pod.) Štátne dlhopisy sa na území Slovenskej republiky sa emitujú prevažne v nominálnej hodnote 1 milión SKK, ale takisto môžu byť emitované v cudzej mene.
Ďalšou významnou charakteristikou štátnych dlhopisov je to, že sa požívajú pri stanovovaní tzv. referenčného bodu – benchmarku. Najvýznamnejšie emisie štátnych dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou s určitou dobou splatnosti sa označujú ako referenčné emisie (benchmark). To znamená, že dlhopisy týchto emisií (referenčné dlhopisy) sú najvýznamnejšími referenčnými bodmi pre trh a hospodárstvo pre danú konkrétnu splatnosť.
 

Celý článok.

Ďalšie číslo vyjde v marci 2021. Časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )   ISSN 1336 - 5711  
             Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava