Marec  2008

 

Plnenie kritéria stability devízového kurzu počas participácie  v ERM II.

Ekonomika firiem a finančné deriváty

K modelom hodnotenia finančného zdravia podniku

Lamfalussy proces

Score Card úverového rizika a limitný model

Seriál : Finančné trhy pre pokročilých

Redakčná poznámka


Ing.Ján Kaššovič
jan.kassovic@mfsr.sk
 
 
                                 Lamfalussy proces
 
 
 
1. Vývoj Lamfalussyho procesu

Finančné trhy zohrávajú pri fungovaní moderných hospodárstiev kľúčovú úlohu. Medzi hlavné podnety integrácie finančných trhov môžeme zaradiť globalizáciu svetovej ekonomiky a finančných trhov. Čím viac budú finančné trhy integrované, tým efektívnejšie bude prerozdelenie hospodárskych zdrojov a dlhodobejšia výkonnosť hospodárstva. Globalizácia svetovej ekonomiky a finančných trhov je poháňaná dvoma základnými faktormi. Prvý z nich je liberalizácia svetového obchodu a devízových režimov, ktorá odstraňuje inštitucionálne bariéry obchodnej výmeny a kapitálových tokov. Ako druhý faktor pôsobia finančné inovácie, ktoré sú do značnej miery umožňované a podporované dynamickým vývojom telekomunikačných a informačných technológií. Pojem ,,globalizácia“ sa používa v rôznych ohľadoch. Z hľadiska ekonomickej teórie globalizácia znamená predovšetkým to, že vznikajú a fungujú celosvetové trhy. Finančná globalizácia sa týka finančného sprostredkovania a súvisia s ňou aj iné otázky stability finančných systémov jednotlivých štátov, integračných zoskupení alebo menových oblastí. Finančná globalizácia má nezanedbateľné prínosy, ako napríklad uvoľnenie kapitálových tokov a tiež rozvoj derivátových obchodov pomohli v celosvetovom meradle zladiť ponuku kapitálu s dopytom po financovaní štátneho dlhu, ale tiež s ponukou zo strany veľkých firiem. K horším stránkam finančnej globalizácie patrí marginalizácia národných politík, ktorá vyvoláva fakt, že zosiľňuje potenciál pre násobenie finančných rizík. Môže taktiež urýchliť prenos kríz cez hranice aj do krajín so zdravými makroekonomickými politikami a prehlbovať výkyvy celosvetového hospodárskeho cyklu. To môže viesť k destabilizácii miestneho finančného systému a vážne poškodiť hospodársky rast. Pojem finančná stabilita sa vzťahuje k zachovaniu základnej funkcii finančného systému, ktorá spočíva alokácii úspor do investícií a v zaisteniu efektívneho platobného styku. Na základe toho je možné finančnú stabilitu definovať ako situáciu, za ktorej je finančný systém schopný absorbovať rôzne ekonomické a finančné šoky a to bez toho, aby sa naštartovala reťazová reakcia, ktorá poškodzuje alokáciu úspor do ekonomiky a fungovaniu platobného styku. Je dobré známe, že hospodársky rozvoj a rast európskych krajín je úzko spojený s rozvojom a integráciou finančných trhov, ktoré tiež predstavujú úplné dosiahnutie tretej fázy EÚ. Je potrebné zdôrazniť, že pokiaľ ide o dualistický, na bankový a finančný trh orientovaný prístup, ktorý je typický pre ,,anglo-saský“ model (a najmä model Spojených štátov amerických), sa v porovnaní s ,,európskym“ modelom zdá, že súčasné legislatívne trendy a smerovanie EÚ naznačujú snahu pokračovať v práci na úplnej integrácii týchto dvoch prístupov v našom ekonomickom systéme. Integrácia európskych finančných trhov vychádza z akčného plánu finančných služieb na roky 1999 – 2005 (APFS). Vzhľadom na splnenie hlavnej filozofie tohto akčného plánu je potrebné konštatovať, že výkonnosť finančného sektora sa zlepšila; aj napriek vonkajším turbulenciám sa dosiahla vyššia likvidita, väčšia konkurencieschopnosť, primeraná ziskovosť a väčšia finančná stabilita. Aj napriek tomu je nevyhnutné aj naďalej vynakladať úsilie na zabezpečenie ďalšieho vývoja a pokroku. Snahy o tvorbu integrovaného trhu kapitálu s vysokou alokačnou a operačnou efektívnosťou však nie sú ničím novým. Integrácii na finančných trhoch naprieč Európou sa venovala už Biela kniha o dokončení vnútorného trhu z roku 1985. V nadväznosti na to bola veľmi významná druhá direktíva o koordinácii bankových činností vychádzajúca z princípu „vzájomného uznávania bankových licencií“ a zaisťujúca jednotný pas pre banky poskytujúce služby na európskej úrovni. V roku 1993 bola prijatá prvá direktíva o investičných službách. Integrácia finančných trhov sa stala hlavnou politickou prioritou EÚ na summite v Cardiffe v roku 1998. Hlavy štátov tu konštatovali, že napriek snahám existuje stále veľký priestor pre prehlbovanie integrácie. V roku 1998 tak bol prijatý akčný plán rizikového kapitálu zameraný na odstraňovanie inštitucionálnych, regulačných a daňových bariér a na podporu financovania dynamicky sa rozvíjajúcich malých a stredných podnikov.

 

Celý článok.

Ďalšie číslo vyjde v marci 2021. Časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )   ISSN 1336 - 5711  
             Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava