Ročník VIII.

  November

  2011  

    

IFRS 13  Oceňovanie reálnou hodnotou

Význam pôsobenia finančnej a prevádzkovej páky a jej využitie vo finančnom riadení podniku

AIFMD - nový európsky režim pro speciální fondy a fondy kvalifikovaných investorů

Svetový trh spoločného investovania v čase hospodárskej recesie

Češi opět objevují nemovitostní fondy

Európsky finančný stabilizačný nástroj versus Európsky stabilizačný mechanizmus 

Dohlížené finanční instituce a podstupovaná rizika v praxi České republiky

Ako ovplyvnila finančná a hospodárska kríza predaj bankopoistných produktov na Slovensku

Informácia pre čitateľov a prispievateľov

     
Ing. Jenčová Sylvia, PhD.
Mgr. Eva Litavcová, PhD.
 
 
 
Význam pôsobenia finančnej a prevádzkovej páky a jej využitie
vo finančnom riadení podniku
 
 
V súčasnosti, kedy sú krajiny poznačené hospodárskou krízou nadobúda hodnotenie finančného zdravia podniku čoraz väčší význam. Zadlženosť podnikateľských subjektov ako jednou z kardinálnych zložiek finančnej rovnováhy a v rámci nej jej indikátor finančná páka participuje v elementárnych otázkach finančného riadenia podniku.
Modigliani a Miller došli k záveru, že ziskovosť vlastného kapitálu je priamo úmerná pomeru úročeného cudzieho kapitálu k vlastnému kapitálu t. j. finančnej páke. Finančná páka vyjadruje pomer medzi celkovým majetkom a vlastným kapitálom, t. j. koľkokrát je celkový kapitál väčší ako vlastný kapitál(za prijateľnú hornú hranicu v rámci európskych vyspelých krajín sa považuje hodnota 3, čo znamená 30 % -ný podiel vlastného kapitálu, 70 % -ný podiel cudzieho kapitálu, čiže dvojtretinový podiel CK, jedná tretina VK). Ak by hodnota ukazovateľa bola 1, pre podnik by to znamenalo, že nemá žiaden cudzí kapitál. Zvýšenie zadlženosti má pozitívny vplyv na ROE vtedy a len vtedy, ak podnik dokáže každú ďalšie euro dlhu zhodnotiť viac, než je úroková sadzba dlhu.
Pôsobenie finančnej páky v podniku:
Ø     pozitívne – výnosnosť vloženého kapitálu je vyššia ako cena úročených cudzích zdrojov, resp. rast cudzieho kapitálu môže zvyšovať ROE . (ROA > ú, => ROE sa zvýši)
Ø     negatívne – rentabilita vloženého kapitálu je nižšia ako priemerná úroková miera cudzích zdrojov. (ROA (Return on Assets) < ú, => ROE (Return on Equity) sa zníži)
Ø     nulová finančná páka (ROA = ú, => ROE sa nemení).
Ukazovateľ je prevrátenou hodnotou ukazovateľa úroveň samofinancovania. Finančná páka je založená obvykle na predstave, že cudzí kapitál je konvenčne lacnejší ako vlastný kapitál, resp. požičané peniaze pomáhajú viacej zarobiť. Keď hodnota ukazovateľa finančná páka klesá, podnik má nadbytočnú mieru kapitálu z vlastných zdrojov. V opačnom prípade podiel vlastných zdrojov na celkových zdrojoch je nedostatočný, čiže čím je podiel cudzích zdrojov väčší, tým je aj väčší ukazovateľ finančnej páky, teda vysoká finančná páka predstavuje vysokú zadlženosť podniku. Rovnica rozkladu rentability vlastného kapitálu (1), (2) ponúka hlavné determinanty, ktoré tvorí rentabilita tržieb, obrátkovosť a finančná páka (A/E) :