Január    2014  

 

 

Podpora rizikového kapitálu

The banking sector in Poland 

Priemysel a nová priemyselná politika

Príspevok k problematike postavenia Bitcoinu 

K riadeniu úverového rizika

Platobná bilancia Slovenskej republiky za posledných desať rokov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.
Fakulta ekonómie a podnikania       
Paneurópska vysoká škola Bratislava
 
                                              
 
Podpora rizikového kapitálu
VENTURE CAPITAL SUPPORT
 
 
Abstrakt
Autor sa v príspevku zaoberá rôznymi formami podpory malých a stredných podnikov v USA, Veľkej Británii a vo Fínsku. Autor sa zaoberá historickým vývojom jednotlivých schém a ich súčasným stavom.
 
Kľúčové slová
Rizikový kapitál
 
Abstract
The author in this paper deals with various forms of support for small and medium-sized businesses in the U.S., UK and Finland. The author deals with the historical development of the various schemes and their current state.
 
Key words
Venture capital
 
Úvod
 
V rôznych krajinách existujú rôzne formy podpory rozvoja malých a stredných podnikov. Každá krajina používa rôzne formy stimulácie - od daňových úľav až po vládne granty. Pre anglosaské prostredie je typická podpora, ktorá smeruje k vstupu firiem na kapitálový trh, pre krajiny s kontinentálnym právnym systémom ide skôr o schémy, ktoré smerujú k splácaniu pôžičiek.
 
 
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR