Január    2014  

 

 

Podpora rizikového kapitálu

The banking sector in Poland 

Priemysel a nová priemyselná politika

Príspevok k problematike postavenia Bitcoinu 

K riadeniu úverového rizika

Platobná bilancia Slovenskej republiky za posledných desať rokov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
Ing. Petra Poláková
                             
K riadeniu úverového rizika
 
Úverové riziko patrí neodmysliteľne k základnej bankovej činnosti a v bankovej praxi nie je možné sa mu vyhnúť. Príčiny úverového rizika môžeme rozdeliť do dvoch skupín, na externé príčiny, ktoré nie sú závislé na rozhodnutiach banky, sú dané celkovým vývojom ekonomiky, politickou situáciou v danej krajine atď. a interné príčiny, ktoré vyplývajú zo zlých bankových rozhodnutí o alokácii aktív a sú bezprostredne závislé na rozhodnutiach banky. Z dôvodu existencie týchto interných a externých príčin je potrebné úverové riziko riadiť už na úrovni jednotlivých úverových obchodov. Riadenie úverového rizika, úverový postup, možno rozdeliť do niekoľkých krokov:
 
1.            Identifikácia úverového rizika
2.            Meranie úverového rizika
3.            Zabezpečenie úverového rizika
4.            Sledovanie úverového rizika[1]
Identifikácia úverového rizika predstavuje odlíšenie daného rizika od ostatných bankových rizík a určenie operácií, s ktorými je dané riziko spojené. Príčinou úverového rizika môže byť riziko klienta – klient nebude schopný plniť si záväzky voči banke, riziko krajiny – ekonomické subjekty z jednej krajiny si nebudú schopné plniť záväzky, alebo riziko z koncentrácie, kedy sa banka sústredí len na určitý typ klientov.
 
Meranie úverového rizika
Meraním úverového rizika banka vyčísluje možnú stratu z úverových obchodov. Na základe výsledkov merania banka rozhodne o realizácií obchodu, výške úrokovej sadzby, o zabezpečení, tvorbe rezerv alebo o tvorbe opravných položiek.
 
 


[1] MEDVEĎ, J. a kol. 2012. Banky teória a prax, Sprint 2 s.r.o, Bratislava 2012, s. 290, ISBN: 978-80-89393-73-2
 
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR