Január    2014  

 

 

Podpora rizikového kapitálu

The banking sector in Poland 

Priemysel a nová priemyselná politika

Príspevok k problematike postavenia Bitcoinu 

K riadeniu úverového rizika

Platobná bilancia Slovenskej republiky za posledných desať rokov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

       
 
Denisa Michalíková, Peter Paluš
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
 
 
Platobná bilancia Slovenskej republiky za posledných 10 rokov
 
 
 
Charakteristika základných pojmov a súvislostí
 
Platobná bilancia predstavuje štatistický výkaz zaznamenavajúci transakcie medzi rezidentmi SR a rezidentmi zvyšku sveta. Môžeme hovoriť o platobnej bilancii v užšom zmysle slova (devízová bilancia) a v širšom zmysle slova (ekonomická bilancia). V prvom prípade ide o bilanciu platieb, ktorá zachytáva všetky devízové inkasá a úhrady uskutočňované tuzemcami a cudzozemcami za určité obdobie. Keď hovoríme o ekonomickej bilancii, ide už o bilanciu všetkých transakcií, ktoré prebehli medzi tuzemcami a cudzozemcami za zvolené obdobie.
Koncept platobnej bilancie pozostáva z viacerých položiek, pričom porovnáva hlavne hodnoty importu a exportu tovarov a služieb spojených s obchodmi z cudzincami, no analytický rámec je tiež definovaný údajmi bežného účtu, kapitálového účtu, finančného účtu, chýb a omylov a zároveň zmenou rezerv.
Bežný účet platobnej bilancie slúži na zachytenie medzinárodných pohybov tovarov, služieb, výnosov a bežných transferov. Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie sa rozdeľuje na jednotlivé časti kapitálového a finančného účtu. V kapitálovom účte platobnej bilancie sa zahrňujú kapitálové jednosmerné transfery, vo finančnom účte platobnej bilancie za zaznamenávajú pohyby dlhodobého a krátkodobého kapitálu v medzinárodnom meradle. Zmeny v devízových rezervách, ktoré sú držané v oficiálnych menových inštitúciách, sa objavujú na účte oficiálnych rezerv.
 
 
 
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR