Január    2014  

 

 

Podpora rizikového kapitálu

The banking sector in Poland 

Priemysel a nová priemyselná politika

Príspevok k problematike postavenia Bitcoinu 

K riadeniu úverového rizika

Platobná bilancia Slovenskej republiky za posledných desať rokov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

       
Katedra hospodárskej politiky
Národohospodárska fakulta
Ekonomickej univerzity v Bratislave
 
 
Priemysel a nová  priemyselná politika1] 
 
Priemysel je vo všeobecnosti najdôležitejšie odvetvie národného hospodárstva, rozhodujúcou mierou ovplyvňuje rozvoj jednotlivých regiónov. Priemysel zahŕňa činnosti spojené s ťažbou a dobývaním, priemyselnou výrobou, dodávkou elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a dodávkou vody; čistením a odvodom odpadových vôd, odpadov a služieb odstraňovania odpadov. Z teoretického hľadiska priemyselnú politiku ekonómovia definujú ako intervencionisticky orientovanú politiku alebo ako liberálnu. Spoločným znakom všetkých názorov je snaha o dosiahnutie určitých komparatívnych výhod a ich využitie na podporu rastu a rozvoja nielen priemyslu, ale aj ekonomiky.
Vo všeobecnosti možno identifikovať štyri prístupy ku konkrétnej podobe realizácie priemyselnej politiky. Leissez-faire, čiže krajne liberálny prístup predpokladá, že trhový mechanizmus dokáže efektívne rozhodnúť o žiaducich aktivitách priemyselnej sféry. Intervencie štátu sú preto považované za rušivé a sú limitované. Táto koncepcia predpokladá nulové transakčné náklady a dokonalú informovanosť. Nedá sa teda hovoriť o priemyselnej politike ako takej, pretože štát plní minimum úloh. Ide najmä o tvorbu prostredia, v ktorom môžu podniky získavať konkurenčné výhody. Podporný prístup síce ešte stále považuje trh a trhový mechanizmus za nadradený v oblasti efektívneho rozhodovania o priemyselných aktivitách, avšak pripúšťa rozšírenú pôsobnosť štátnych intervencií. Tie majú korigovať zlyhania trhu spôsobené existenciou asymetrických informácií a transakčných nákladov. Štátne zásahy sú tolerované v oblastiach ako uznávanie vlastníckych práv alebo podpora podnikateľských aktivít s cieľom uskutočnenia určitých štruktúrnych zmien. Aktívny prístup argumentuje v prospech intervencií zo strany štátu do oblasti priemyslu. Trhový mechanizmus je v oblasti rozhodovania o žiaducich aktivitách priemyselnej sféry vo väčšej miere nahradený vládnymi inštitúciami, ktoré na základe vlastného uváženia uprednostňujú určité odvetvia. Adekvátne k tomu sú prijímané podporné aj ochranné opatrenia v prospech týchto odvetví.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR