Január    2014  

 

 

Podpora rizikového kapitálu

The banking sector in Poland 

Priemysel a nová priemyselná politika

Príspevok k problematike postavenia Bitcoinu 

K riadeniu úverového rizika

Platobná bilancia Slovenskej republiky za posledných desať rokov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

       
doc.Ing.Vladislav Pavlát,CSc.
Katedra financí
Vysoká škola finanční a správní
Estonská 500, Praha
 
 
Recenzia na vedeckú moografiu
Ctibor Pilch: Behaviorálne financie a správanie investorov na finančných trhoch.
Bratislava: Fin Star 2013. 142 strán. ISBN 978-80-970244-7-5.
 
Svetová finančná kríza, ktorá sa rozvinula po americkej hypotečnej kríze roku 2007, spôsobila celý rad zmien nielen v priamo vo sfére financií, ale mala tiež značný vplyv aj na myslenie ľudí – praktikov aj teoretikov. Veľa ľudí začala sa správať emocionálne, bez racionálnych dôvodov. Ako reakcia na morálny hazard bank, ktoré začali krachovať nielen v USA, ale aj ďalších krajinách, vypukli tiež prejavy stádovitých tendencií. Tradičné poučky teoretickej ekonómie ako by stratili svoj význam: na prvý pohľad ako by nič nefungovalo takým spôsobom ako pred krízou.
Preto je prirodzené, že sa do popredia pozornosti dostali otázky ekonomického správania ľudí. Už to nebol racionálny „homo economicus“, ale normálny človek s obavami o zamestnanie, so strachom z nemožnosti splácať dlžoby, zo straty domova atd. Na tieto otázky homo economicus nevie dobre odpovedať: do svete Roubiniho čiernych labutí, v svete chaosu a ničenia materiálnych a duchovných hodnôt sa odľudštená racionalita ťažko vmestí.
Preto je tiež úplne prirodzené, že poučky behaviorálnych financií začali byť – po skúsenostiach z krízy - atraktívnejší ako pred krízou.
Motto uvedené na samom začiatku recenzovanej knihy Ctibora Pilcha výstižne charakterizuje, o čom v behaviorálnych financiach predovšetkým ide: o správanie normálnych ľudí – lebo „v štandardnej ekonómii sú ľudia racionální, v teórii behaviorálnych financií sú ľudia normální.“ 
Cieľom autorovej knihy je „analyzovať hlavné tézy teórie behaviorálnych financií ... ako relevantnej a plnohodnotnej finančníckej teórie“ a poukázať na to, že bez rešpektovania psychologických faktorov by v ekonómii ani finančnej vede nebolo možno vysvetliť, že ľudia sa nie vždy správajú racionálne.
Štruktúru svojej knihy autor podriadil cieľom práce, ktoré si vytýčil. Začína (v kapitole I.) stručnou charakteristikou behaviorálnych financií, ich vzniku a hlavných poučiek v kontextu s paradigmami bežne interpretovanými v štandardných prácach o ekonómii a finančníctve. Na konci tejto úvodnej kapitoly sa stručne zaoberá zdrojmi svojej publikácie a konštatuje, že pôvodných prác na téma behaviorálnych financií na Slovensku ani v Česku nie je priveľa.
Jadrom Pilchovej knihy je výklad odchýlok od racionality (Kapitola II.), ktoré sú najprv kategorizované čo do príčin ich vzniku a tiež čo do povahy jednotlivých typov odchýlok od racionálneho správania. V ďalších podkapitolách nasledujú charakteristiky a rozbory jednotlivých efektov kognitívnych odchýlok, emočných odchýlok a zmiešaných odchýlok.
Autorovi sa podarilo zostaviť zaujímavý katalóg odchýlok, ktorý ukazuje, že  repertoár bežných učebníc ekonómie je príliš obmedzený, lebo z emočných odchýlok sa obyčajne traktujú iba tolerancia k riziku alebo averzia k riziko, a u zmiešaných odchýlok sa rozoberá morálny hazard. O kognitívnych odchýlkach nebýva reč, aj keď sa často v investorskej praxi stretáme s ilúziou pravdy, s krátkozrakosťou alebo nadmerným optimizmom a neprimeranými reakciami.
Prínosom autorova výkladu je stručnosť a jasnosť, a tiež schopnosť z obsiahlej psychologickej a ekonomickej literatúry vybrať vhodné prípady a aplikovať ich v oblasti financií. Inteligentný investor by si mal nájsť čas k prečítaní tejto kapitoly, aby si uvedomil, aké chyby by nemal robiť.
Aj keď o investoroch a investovaní jestvuje nekonečné kvantum literatúry, autorovi sa v tretej kapitole venované tejto problematike podarilo vysvetliť niektoré metódy, modely a indikátory, ktoré sú využívané v typológii osobnosti investora (1.podkapitola). Odtiaľ už vedie priama línia výkladu (v podkapitole 2.) k výsledkom prieskumu racionality, ktorý bol spracovaný autorom na vzorke 1340 univerzitných študentov. V tejto recenzii nie je možné sa zaoberať ani samostatným hodnotením zoznamu otázok prekladaných potenciálnym študentským investorom ani hodnotením kvality ich odpovedí. Možno len povedať, že podľa môjho názoru prieskum priniesol zaujímavé poznatky, na príklad to, že investorská mentalita slovenských aj českých vysokoškolských študentov je neobyčajne blízka. Ak bolo jedným z cieľov prieskumu porovnanie výsledkov so známymi výsledkami analogických prieskumov realizovaných v cudzine, bol tento ciel splnený. Chcel by som upozorniť čítateľov Pilchovej knihy, aby si nezabudli dobre prečítať aj hodnotenie druhej časti investičného dotazníku (str. 97), kde sú aplikované niektoré poučky predtým rozoberané v 2.kapitole. V nasledujúcej poslednej podkapitole autor stručne uvádza aktuálne poznatky o reálnom správaní investorov na slovenskom kapitálovom trhu. Táto časť publikácie už je určená pre informovanejších investorov.
Publikácia uvádza široké a dobre vybraté spektrum knižnej a časopiseckej literatúry, ktorú autor - spolu s internetovými zdroji – využíval.
Prínosom knihy Ctibora Pilcha - okrem toho čo už bolo napísané zhora - je to, že autor vedel na malom priestoru sústrediť maximum aktuálnych poznatkov o behaviorálnych financiach prístupnou formou, ktorá svedčí nielen o jeho dlhoročnej pedagogickej praxi, ale aj o hlbokom zvládnutí zložitej témy, ktorá je trvalým predmetom jeho vedeckého zamerania a záujmu.
Pre laika je recenzovaná kniha pohľadom do neznámeho sveta, ktorý prakticky pozná, ale často si nevie správne interpretovať. Pre ekonómov práca prináša mnoho nových poznatkov, ktoré podstatne rozširujú obzor ich finančných vedomostí. Pre investorov – reálnych aj potenciálnych - je zdrojom teoretického i praktického poučenia, ktoré môžu – ak sami budú chcieť – využiť v svoj prospech. Knihu Ctibora Pilcha mám v svojej knižnici a vždy sa rád k nej vraciam.
 
Doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
Katedra financí VŠFS, Praha