Február    2014  

 

 

Daňové úniky ako jedna z príčin finančnej a hospodárskej krízy v Grécku

Denník The Wall Street Journal 

Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie podľa IAS/IFRS 

Vybrané makroekonomické ukazovatele Grécka v období pred vstupom do HMÚ 

K riadeniu úverového rizika

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
Ing. Marián Vongrej, PhD.
Bc. Zuzana Holková
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
 
Daňové úniky ako jedna z príčin finančnej a hospodárskej krízy v Grécku
Tax evasion - of the causes of the financial and economic crisis in Greece
 
 
Abstrakt
 
Príspevok sa v stručnosti venuje daňovým únikom v podmienkach Grécka. Táto členská krajina eurozóny spôsobuje v stále pretrvávajúcej finančnej a hospodárskej kríze problémy pre krajiny Európskej únie, resp. členských krajín eurozóny. Daňové úniky ako súčasť tieňovej ekonomiky spadajú tiež do normatívnej (morálnej) stránky ekonomickej teórie a praxe. V Grécku je vysoké percento daňových únikov viditeľné už dlhšie obdobie, je preto zrejmé, že tento problém je v gréckej ekonomike hlboko zakorenený a riešenie nebude jednoduché. Tento článok je taktiež jedným zo sérií článkov o Grécku a jeho hospodárskej politike, ktorá priniesla eurozóne hospodárske problémy, ktoré vypukli v priebehu finančnej a hospodárskej krízy.
 
Kľúčové slová: Grécko, daňové úniky, tieňová ekonomika
 
Abstract
 
The briefly contribution is focused on the tax evasion in terms of Greece. This state caused the still ongoing financial crisis and economic problems for the countries of the European Union, respectively for eurozone member countries. Tax evasion (as part of the informal economy) also belong tp the normative (moral) part of economic theory and practice. In Greece, a high percentage of tax evasion is visible longer time period, it is therefore evident that the problem is deeply rooted in the Greek economy and the solution is not easy. This article belongs to series of articles about Greece and its economic policy impacts that has brought the eurozone economic problems which erupted during the financial and economic crisis.
 
Key words: Greece, tax evasion, shadow economy
 
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR