Február    2014  

 

 

Daňové úniky ako jedna z príčin finančnej a hospodárskej krízy v Grécku

Denník The Wall Street Journal 

Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie podľa IAS/IFRS 

Vybrané makroekonomické ukazovatele Grécka v období pred vstupom do HMÚ 

K riadeniu úverového rizika

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Katedra financií
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
 
Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie podľa IAS/IFRS
6. časť
 
 
Úvod
           Ako sme uviedli v predchádzajúcich častiach príspevkov, Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie stanovujú zásady a požiadavky na prípravu, štruktúru, obsah a prezentáciu riadnej účtovnej závierky. Súčasne zabezpečujú aj porovnateľnosť nielen s účtovnými závierkami predchádzajúcich období, ale aj vzájomnú komparáciu účtovných závierok iných účtovných jednotiek. Tieto štandardy tvoria aj  základ pre prezentáciu konsolidovaných a indivuduálnych   účtovných závierok   v súlade   s  Medzinárodnými účtovnými štandardmi a nadnárodnými organizáciami. V tejto časti sa budeme zaoberať aktuálnymi zmenami a doplneniami k vybraným medzinárodným štandardom finančného výkazníctva alebo medzinárodného výkazníctva. Cieľom tohoto príspevku je zhrnúť podstatné zmeny v rámci piatich medzinárodných účtovných štandardov a stručne ich charakterizovať.
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR