Február    2014  

 

 

Daňové úniky ako jedna z príčin finančnej a hospodárskej krízy v Grécku

Denník The Wall Street Journal 

Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie podľa IAS/IFRS 

Vybrané makroekonomické ukazovatele Grécka v období pred vstupom do HMÚ 

K riadeniu úverového rizika

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
Ing. Marián Vongrej, PhD.
Bc. Zuzana Holková
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
 
Vybrané makroekonomické ukazovatele Grécka v období pred vstupom do HMÚ
Selected Macroeconomic Indicators of Greece before Entering the Economic and Monetary Union
 
 
Abstrakt
 
Autori stručne opisujú vybrané makroekonomické ukazovatele Grécka v období pred vstupom do Hospodárskej a menovej únie. Ide o ukazovatele HDP, štátnych príjmov a výdavkov, verejného dlhu, obchodnej bilancie, miery inflácie a nezamestnanosti. Na základe týchto údajov chceme ukázať, ako si grécka ekonomika počínala v krátkych rokoch pred jej vstupom do HMÚ, ako aj skutočnosť, že dané podmienky na prijatie do EMÚ neboli už v danej dobe spĺňané. Daný príspevok predstavuje prvú časť série príspevkov o problematickom prípade Grécka v eurozóne. V ďalšom príspevku by sme chceli uviesť vybrané makroekonomické ukazovatele po vstupe Grécka do HMÚ.
 
Kľúčové slová: Grécko, Hospodárska a menová únia, dlhová kríza
 
Abstract
 
Authors briefly describe selected macroeconomic indicators of Greece before entering the Economic and Monetary Union. The authors focus on GDP, government revenues and expenditures, public debt, bilance of trade, the rate of inflation and the rate of unemployment. Concerning this, we would like to refer how the Greek economy acted in the short period before its entry into EMU, as well as the fact that the conditions for admission to EMU have not been fulfilled at that time. This article is the first part of series about the dubious case of Greece in the eurozone. In the next paperwork we would like to indicate the selected macroeconomic indicators after Greece entered the eurozone.
 
Key words: Greece, Economic and Monetary Union, debt crisis
 
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR