Február    2014  

 

 

Daňové úniky ako jedna z príčin finančnej a hospodárskej krízy v Grécku

Denník The Wall Street Journal 

Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie podľa IAS/IFRS 

Vybrané makroekonomické ukazovatele Grécka v období pred vstupom do HMÚ 

K riadeniu úverového rizika

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
Ing. Sylvia Jenčová, PhD.
Katedra financií a účtovníctva
Fakulta manažmentu,
Prešovská univerzita v Prešove
 
 
 
Recenzia na publikáciu
Litavcová,E., Pavluš, M., Seman,J., Török,Cs.,
Štatistika s balíkmi STATISTICA a SPSS.
2012. Prešov: Bookman, s.r.o.,
153 s. ISBN 978-80-89568-18-5.
 
 
Publikácia s názvom „Štatistika s balíkmi STATISTICA a SPSS“ sú určené študentom
1. ročníka bakalárskeho štúdia na Fakulte manažmentu PU v Prešove, ktorí absolvujú jednosemestrálny predmet Štatistika v rozsahu 1P/1S týždenne. Skriptá majú 153 strán, z čoho je 128 strán základného textu a zvyšok sú prílohy a referencie.
Vysokoškolské skriptá majú ambíciu vytvoriť u študentov základnú poznatkovú bázu z teórie pravdepodobnosti a základov štatistiky a nasmerovať ich k samostatnej analytickej práci s výskumnými údajmi. Pre naplnenie oboch týchto cieľov sú zrejme z dôvodu nízkej hodinovej dotácie základné teoretické poznatky podané stručnou formou v prvých tridsiatich stranách textu skrípt. Táto časť je členená na kapitoly Teória pravdepodobnosti, Základy štatistiky a Kombinatorika, ktorá je netradične umiestnená na jej konci. Výklad je vhodne doplnený vyriešenými príkladmi, v niektorých častiach aj obšírnejšími subkapitolami riešených úloh.
 
 
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR