Marec    2014  

 

 

Vplyv právnej formy podnikania na financie podnikateľskej sféry

Obchodovanie s kvótami emisií skleníkových plynov 

Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie podľa IAS/IFRS 

Vybrané makroekonomické ukazovatele Grécka v období po vstupe do HMÚ 

Analýza hospodárskeho cyklu Slovenskej republiky

Dlhové financovanie ako jedna z príčin finančno-hospodárskej krízy Grécka

Informácie pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
Ing. Katarína Belanová, PhD.
Národohospodárska Fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
 
Vplyv právnej formy podnikania na financie podnikateľskej sféry
Influence of the legal form of business on the entrepreneurial finance
 
 
Abstrakt
 
Autorka popisuje vplyv faktora, ktorý rozhodujúcou mierou vplýva na finančné rozhodnutia podnikov. Vymedzuje jednotlivé právne formy v SR podľa obchodného zákonníka, ako i ďalších právnych noriem. Charakterizuje kritériá, ktoré je potrebné pri výbere právnej formy podniku sledovať.
 
Kľúčové slová: podnik, financie, právna forma podniku
 
Abstract
 
The author describes the influence of the factor that crucially affects the financial decisions of the companies. She defines the different legal forms in Slovakia according to the Commercial Code, as well as to the other legal regulations. She characterizes criteria needed to consider when choosing a legal form of enterprise.
 
Key words: company, finance, legal form of business
 
 
Úvod
 
Zakladanie podnikov na Slovensku predstavovalo na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia po štyridsiatich rokoch novú činnosť, ktorá bola dovtedy v kompetencii štátnych orgánov. To súviselo predovšetkým s okolnosťou, že v podmienkach zoštátnenia národného hospodárstva boli akékoľvek prejavy podnikavosti považované nielen za nevhodné, ale priam za škodlivé. Legálne ekonomické funkcie boli preto výhradne zverené do kompetencie štátu. Ekonomická reforma zásadne zmenila podmienky na podnikanie. Prvé kroky reformy smerovali práve do tejto oblasti, t.j. k založeniu koncepcie uvažujúcej s existenciou rôznych druhov a foriem vlastníctva. Postupne došlo k zrovnoprávneniu všetkých vlastníckych foriem.
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR