Marec    2014  

 

 

Vplyv právnej formy podnikania na financie podnikatežskej sféry

Obchodovanie s kvótami emisií skleníkových plynov 

Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie podža IAS/IFRS 

Vybrané makroekonomické ukazovatele Grécka v období po vstupe do HMÚ 

Analýza hospodárskeho cyklu Slovenskej republiky

Dlhové financovanie ako jedna z príčin finančno-hospodárskej krízy Grécka

Informácie pre čitatežov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
Bc. Zuzana Holková
Ing. Marián Vongrej, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
 
 
Vybrané makroekonomické ukazovatele Grécka v období po vstupe do HMÚ
Selected Macroeconomic Indicators of Greece after Entering the Economic and Monetary Union
 
 
 
 
Abstrakt
Tento príspevok nadväzuje na príspevok Vybrané makroekonomické ukazovatele Grécka v období pred vstupom do HMÚ. Autori stručne opisujú vybrané makroekonomické ukazovatele Grécka v období po vstupe do Hospodárskej a menovej únie. Ide o ukazovatele HDP, štátnych príjmov a výdavkov, verejného dlhu, obchodnej bilancie, miery inflácie a nezamestnanosti.
 
Kžúčové slová: Grécko, Hospodárska a menová únia, dlhová kríza
 
Abstract
This paperwork builds on the contribution of the article „Selected Macroeconomic Indicators of Greece before Entering the Economic and Monetary Union“. Authors briefly describe selected macroeconomic indicators of Greece after entering the Economic and Monetary Union. The authors focus on GDP, government revenues and expenditures, public debt, bilance of trade, the rate of inflation and the rate of unemployment.
 
Key words: Greece, Economic and Monetary Union, debt crisis
 
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavatežstvo FIN STAR