Marec    2014  

 

 

Vplyv právnej formy podnikania na financie podnikateľskej sféry

Obchodovanie s kvótami emisií skleníkových plynov 

Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie podľa IAS/IFRS 

Vybrané makroekonomické ukazovatele Grécka v období po vstupe do HMÚ 

Analýza hospodárskeho cyklu Slovenskej republiky

Dlhové financovanie ako jedna z príčin finančno-hospodárskej krízy Grécka

Informácie pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.
Fakulta ekonómie a podnikania       
Paneurópska vysoká škola Bratislava
 
 
 Obchodovanie s kvótami emisií skleníkových plynov
 
Obchodovanie s kvótami sa zaradzuje medzi trhové nástroje ekologickej politiky. Také nástroje ako zákazy a príkazy sú efektívne len pri ochrane pred krátkodobými ekologickými hrozbami. Kjótsky protokol je prvou globálnou dohodou o ochrane životného prostredia, ktorý je založený na trhovom mechanizme – mechanizme medzinárodného obchodovania kvótami na emisie skleníkových plynov. Autor sa zaoberá rôznymi typmi emisných kvót a obchodovania s nimi.
 
Základnú myšlienku obchodovania kvótami emisií skleníkových plynov, teda plynov vyvolávajúcich skleníkový efekt, prišiel kanadský ekonóm JohnH. Dales (Pollution, Property and Prices, University of Toronto Press,1968). Skleníkový efekt vyvoláva zvýšenie teploty nižších vrstiev atmosféry v porovnaní s efektívnou teplotou tepelného vylučovania planéty, ktoré sa dá pozorovať z kozmu. Práca kanadského ekonóma bola pokračovaním teorémy Ronalda Harryho Coaseho. Podľa teorémy Coaseho ako východiska  novej inštitucionálnej teórie pri nulových transakčných nákladoch sa trh vyrovnáva s akýmikoľvek vonkajšími efektmi. Treba poznamenať, že existuje mnoho prípadov keď sa teoréma nedá uplatniť. Je to v prípade keď je pri kontrakte veľa protistrán, keď rokovania nie sú možné, alebo sú veľmi nákladné. Pojem transakčné náklady Ronald Harry Coase prvý raz uviedol v práci The Problem of Social Cost v roku 1960. John H. Dales navrhol vytvoriť trh práv na znečistenie, aby sa ním obmedzilo znečistenie vodných zdrojov priemyslom. Revolučne novou myšlienkou v modeli kanadského ekonóma bolo to, že vláda mohla určiť konkrétny objem sumárneho znečistenia ako ekologický cieľ. Po určení hranice obmedzujúcej znečistenia (emisií) určitými látkami na určitom území a v konkrétnom časovom úseku, sa začína rozdelenie určitého množstva kvót v podobe certifikátov. Horná hranica (limit) sa postupne zmenšuje.
 
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR