Marec    2014  

 

 

Vplyv právnej formy podnikania na financie podnikateľskej sféry

Obchodovanie s kvótami emisií skleníkových plynov 

Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie podľa IAS/IFRS 

Vybrané makroekonomické ukazovatele Grécka v období po vstupe do HMÚ 

Analýza hospodárskeho cyklu Slovenskej republiky

Dlhové financovanie ako jedna z príčin finančno-hospodárskej krízy Grécka

Informácie pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
Bc. Zuzana Holková
Ing. Marián Vongrej, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
 
Dlhové financovanie ako jedna z príčin finančno – hospodárskej krízy Grécka
Debt financing - of the causes of financial and economic crisis in Greece
 
 
Abstrakt
Tento príspevok sa stručne venuje dlhovému financovaniu v podmienkach Grécka, čo predstavuje jednu z príčin súčasnej finančnej i hospodárskej, ale v konečnom dôsledku aj sociálnej krízy v tomto juhoeurópskom štáte. Rozpočtové deficity a vládny dlh nadobudli v Grécku veľké rozmery. Kríza v Grécku sa preniesla do celej oblasti eurozóny a vyvolala v európskom regióne nestabilitu. Súčasný stav má svoje korene v minulosti, v príspevku sa preto pozrieme v krátkosti napr. do 70-tych a 80-tych rokov 20. Storočia, ktoré nám poslúžia ako východiská skúmanej problematiky. Tento článok je taktiež jedným zo sérií článkov o Grécku a jeho hospodárskej politike, ktorá priniesla eurozóne hospodárske problémy, ktoré vypukli v priebehu finančnej a hospodárskej krízy.
 
Kľúčové slová: Grécko, dlhové financovanie, dlhová kríza
 
Abstract
 
This paperwork is briefly addressing the debt financing conditions in Greece, which represents one of the causes of the current financial and economic crisis. This crisis launched into ultimately social crisis in this southern European country. Budget deficits and government debt in Greece acquired large size. The crisis in Greece transferred into the whole area of the eurozone and caused instability in the European region. The current state is rooted in the past, therefore, we look briefly into 70-ies and 80-ies of the 20th century, which will serve as the basin of research. This article is also one of the series of articles about Greece and its economic policy that has brought the eurozone economic problems which erupted during the financial and economic crisis.
 
Key words: Greece, debt financing, debt crisis
 
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR